#305 อเมซิ่ง อิตาลี

Amazing ltaly 11 Day

#305 อเมซิ่ง อิตาลี

 • รหัสทัวร์ 00305
 • Thai Airways (TG)
 • 11 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿107,000

 

#305 อเมซิ่ง อิตาลี

Amazing ltaly 11 Day

วันที่ 1

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940

วันที่ 2

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

07.10 น.เดินทางถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 

เมืองเจนัวร์, เจนัวร์

พิพิธภัณฑ์ทางทะเล Galata, เจนัวร์

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium, เจนัวร์

เครื่องเล่น Lift Bigo, เจนัวร์

พระราชวังเซนต์จอร์จ, เจนัวร์

ล็อกเกีย ดิ แบนด์ชิ, เจนัวร์

ประตูปอทา ซอปรานา, เจนัวร์

พระราชวังดูแคล, เจนัวร์

พระราชวัง Rolli, เจนัวร์

เมืองปอร์โตฟิโน, ปอร์โตฟิโน

เมืองซานตา มาร์เกริตา, เมืองซานตา มาร์เกริตา

โรงแรมซานตามาร์เกริตา คอนดิเนนตัล, เมืองซานตา มาร์เกริตา

 

วันที่ 3

แคว้นลิกูเรีย, เจนัวร์

ซิงเคว เทเร่, สเปเซีย

โรงแรมซานตามาร์เกริตา คอนดิเนนตัล, เมืองซานตา มาร์เกริตา

วันที่ 4

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

มหาวิหารฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

หอศิลป์อุฟฟิซิ, ฟลอเรนซ์

สะพาน ปอนเต เวคคิโอ, ฟลอเรนซ์

เมืองเนเปิลส์, เนเปิลส์

โรงแรมสตาร์ เทอไมนัส, เนเปิลส์

วันที่ 5

เมืองปอมเปอี, ปอมเปอี

เกาะคาปรี, เนเปิลส์

โรงแรมไซรีน คาปรี, เนเปิลส์

วันที่ 6

ถ้ำบลูก็อตโต้, เนเปิลส์

 • 15.15 น.ได้เวลานำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้  

  เมืองซอเรนโต้, ซอเรนโต้

  โรงแรมฮิลตัน ซอเรนโต้ พาเลซ, ซอเรนโต้

วันที่ 7

เมืองโปซีตาโน, โปซีตาโน

เมืองอมาลฟี, อมาลฟี

มหาวิหารอมาลฟี, อมาลฟี

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองซาเลอร์โน

  โรงแรมโนโวเทล ซาเลอโน่ อีสท์ อาร์ชี่, ซาเลอโน่

วันที่ 8

พิพิธภัณฑ์วาติกัน, กรุงโรม

โรงแรมเชอร์ราตัน พาร์โค เมดิซี่ โรม, กรุงโรม

วันที่ 9

โคลอสเซียม, กรุงโรม

วิหารแพนธีออน, กรุงโรม

จตุรัสนาโวนา, กรุงโรม

น้ำพุจตุมหานที, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

โรงแรมเชอร์ราตัน พาร์โค เมดิซี่ โรม, กรุงโรม

วันที่ 10

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเลโอร์นาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน

13.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 4. ค๋าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 8. ค่าประกันการเดินทางของ บ. เอ ดับเบิ้ลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 9. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 6. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 7. หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 8. หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. เอ ดับเบิ้ลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ม.ค.(7)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ส.ค. - ธ.ค.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿96,000
ก.ย. - ม.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿102,000
ก.ย. - ม.ค.(6)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿110,000
The Traveller