#306 บิวตี้ฟลู นอร์ท อิตาลี

Winter Beautiful North Italy 10 Day

#306 บิวตี้ฟลู นอร์ท อิตาลี

 • รหัสทัวร์ 00306
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿96,000

 

#306 บิวตี้ฟลู นอร์ท อิตาลี

Winter Beautiful North Italy 10 Day

วันที่ 1

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG940

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

07.10 น. เดินถึงสนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เมืองเจนัวร์, เจนัวร์

ปอร์โตฟิโน่, เจนัวร์

ซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

โรงแรมซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

 

วันที่ 3

ชิงเคว เทเร, เลวานโต้

โรงแรมซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

 

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่, โมเดนา

เมืองเวโรน่า, เวโรน่า

บ้านโรมิโอ แอด จูเลียต, เวโรน่า

โรงแรมคราวน์พลาซ่า เวโรน่า, เวโรน่า

 

วันที่ 5

เมืองซิร์มิโอเน่, ซีร์มิโอเน่

ทะเลสาบการ์ด้า, ซีร์มิโอเน่

โดโลไมท์, เบลลูโน

โฟร์พอยต์ บาย เชอราตัน มิลาน เซ็นเตอร์, เบลลูโน

 

วันที่ 6

ทะเลสาบเบรียส, โดโลไมท์

ทะเลสาบมิซูริน่า, โดโลไมท์

เมืองซานตา มาร์เกริตา, เมืองซานตา มาร์เกริตา

โฟร์พอยต์ บาย เชอราตัน มิลาน เซ็นเตอร์, เบลลูโน

 

วันที่ 7

เมืองเบลลาจิโอ, โคโม

ทะเลสาบโคโม่, โคโม

โรงแรมเมโทรโปล สวีซเซอ, โคโม

 

วันที่ 8

กรุงมิลาน, มิลาน

กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอล, มิลาน

โรงแรมคลิมา มิลาโน ฟิเอเร , มิลาน

 

วันที่ 9

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเพลซ่า มิลาน ประเทศอิตาลี  

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 8. ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

โปรแกรมเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ม.ค.(7)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ก.ย. - ม.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿102,000
ก.ย.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿107,000
ก.ย. - ม.ค.(6)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿110,000
The Traveller