Code306 BEAUTIFUL NORTH ITALY

Winter Beautiful North Italy 10 Day

Code306 BEAUTIFUL NORTH ITALY

 • รหัสทัวร์ 00306
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿88,000

 

Code306 BEAUTIFUL NORTH ITALY

Winter Beautiful North Italy 10 Day

วันที่ 1

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00.35 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940

07.10 น. ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

เมืองเจนัวร์, เจนัวร์

ปอร์โตฟิโน่, เจนัวร์

ซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

โรงแรมซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

 

วันที่ 3

ชิงเคว เทเร, เลวานโต้

โรงแรมซานต้ามาร์เกริต้า, เจนัวร์

 

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่, โมเดนา

เมืองเวโรน่า, เวโรน่า

บ้านโรมิโอ แอด จูเลียต, เวโรน่า

โรงแรมคราวน์พลาซ่า เวโรน่า, เวโรน่า

 

วันที่ 5

เมืองซิร์มิโอเน่, ซีร์มิโอเน่

ทะเลสาบการ์ด้า, ซีร์มิโอเน่

โดโลไมท์, เบลลูโน

โฟร์พอยต์ บาย เชอราตัน มิลาน เซ็นเตอร์, เบลลูโน

 

วันที่ 6

ทะเลสาบเบรียส, โดโลไมท์

ทะเลสาบมิซูริน่า, โดโลไมท์

เมืองซานตา มาร์เกริตา, เมืองซานตา มาร์เกริตา

โฟร์พอยต์ บาย เชอราตัน มิลาน เซ็นเตอร์, เบลลูโน

 

วันที่ 7

เมืองเบลลาจิโอ, โคโม

ทะเลสาบโคโม่, โคโม

โรงแรมเมโทรโปล สวีซเซอ, โคโม

 

วันที่ 8

กรุงมิลาน, มิลาน

กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอล, มิลาน

โรงแรมคลิมา มิลาโน ฟิเอเร , มิลาน

 

วันที่ 9

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่ 10

06.05 น. สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

โปรแกรมเป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - เม.ย.(6)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ม.ค. - มิ.ย.(17)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿93,000
ก.พ. - เม.ย.(4)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿97,000
The Traveller