#307 โรแมนติก สวิตเซอร์แลนด์

รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ชมความงดงามของเมืองอินเทอร์ลาเก้น

#307 โรแมนติก สวิตเซอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00307
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿117,000

 

#307 โรแมนติก สวิตเซอร์แลนด์

รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ชมความงดงามของเมืองอินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 1

21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโคลเทิน ซูริค เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินโคลเทิน ซูริค เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่เมืองอันเดอร์แมท 

รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส, อันเดอร์แมท

โรงแรมพอลลักซ์, เซอร์แมท

วันที่ 3

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์, เมืองเซอร์แมท

เมืองมองเทรอซ์, มองเทรอซ์

โรงแรมอีเดนพาเลซอูลัก, มองเทรอซ์

วันที่ 4

ยอดเขากลาเซียร์ 3000 , โกล เดอ ปิยง

อินเตอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรมเบลวิว อินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 5

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

ยอดเขาจุงเฟรา, เมืองกรินเดอวาลด์

อินเตอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรมเบลวิว อินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 6

ลูกาโน่, ลูกาโน่

เมืองซอนดริโอ, ซอนดริโอ

โรงแรม แกรนด์ เดลลาโพสตา, ซอนดริโอ

วันที่ 7

ทิราโน่, ทิราโน่

รถไฟเบอนิน่า เอ็กเพรส, คูร์

ลูเซฺิร์น, ลูเซิร์น

โรงแรมแอสโทเรีย, ลูเซิร์น

วันที่ 8

สะพานไม้ชาเปล, ลูเซิร์น

ทะเลสาบลูเซิร์น, ลูเซิร์น

หมู่บ้านวิทซ์นาว, ลูเซิร์น

ยอดเขาริกิ, ลูเซิร์น

เมืองเก่าลูเซิร์น, ลูเซิร์น

โรงแรมแอสโทเรีย, ลูเซิร์น

วันที่ 9

ซูริค, ซูริค

สมควรแก่เวลานำท่าเดินทางสู่สนามบินโคลเทิน ซูริค เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

13.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 7. ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 8. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 3. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
 6. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
 7. หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 8. หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ OASIS TRIPPER PLAN ของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - มิ.ย.(3)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿45,888
มี.ค. - มิ.ย.(6)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
ม.ค. - มิ.ย.(19)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿97,000
ม.ค. - มิ.ย.(22)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿111,000
The Traveller