#308 สวิต ซีนิค เทล

รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสสู่ยอดเขาแอล์ป น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น

#308 สวิต ซีนิค เทล

 • รหัสทัวร์ 00308
 • Thai Airways (TG)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿97,000

 

#308 สวิต ซีนิค เทล

รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสสู่ยอดเขาแอล์ป น่ังรถไฟสู่ยูงเฟรายอค ชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น

วันที่ 1

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กรุงเบิร์น, กรุงเบิร์น

โลซานน์, โลซานน์

เมืองมองเทรอซ์, มองเทรอซ์

โรงแรมอีเดนพาเลซอูลัก, มองเทรอซ์

วันที่ 3

เซอร์แมท, เซอร์แมท

แมททอร์ฮอร์น , เซอร์แมท

โรงแรมมีราบู, เซอร์แมท

วันที่ 4

รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส, อันเดอร์แมท

อันเดอร์แมท, อันเดอร์แมท

ลูกาโน่, ลูกาโน่

ทะเลสาบโคโม่, โคโม

เมืองซอนดริโอ, ซอนดริโอ

โรงแรมลาฟลอริด้า, ซอนดริโอ

วันที่ 5

ทิราโน่, ทิราโน่

รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส, อันเดอร์แมท

อินเตอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรมเบล์เลเวียอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 6

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

ยอดเขายูงเฟรายอค, เลาเทอร์บรุนเนิน

เลาเทอร์บรุนเนิน, อินเทอร์ลาเคน

เมืองแองเกิลเบิร์ก, เมืองแองเกิลเบิร์ก

โรงแรมเบล์เลเวียอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 7

08.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่14 กันยายน 2561 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบิ้ลคาร์ขึ้น Matterhorn Glacier Paradise, ค่ารถไฟสายภูเขา Jungfraubahn ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 4. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 5. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 6. หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 7. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 ก.ก.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง และเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย.(2)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿45,888
เม.ย. - ก.ค.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿54,900
มี.ค. - ก.ค.(13)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿111,000
มี.ค. - ก.ค.(17)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿117,000
The Traveller