#311 แกรนด์ ไอบีเรีย

 GRAND IBERIA 11 DAY

#311 แกรนด์ ไอบีเรีย

 • รหัสทัวร์ 00311
 • Thai Airways (TG)
 • 11 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿128,000

 

#311 แกรนด์ ไอบีเรีย

 GRAND IBERIA 11 DAY

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 21.30 น.พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2

สนามบินมาเพลซ่า, มิลาน

 • 00.40 น. ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
 • 07.35 น.ถึงสนามบินมาเพลซ่า มิลาน 

  เมืองเจนัวร์, เจนัวร์

  พิพิธภัณฑ์ทางทะเล Galata, เจนัวร์

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aquarium, เจนัวร์

  เครื่องเล่น Lift Bigo, เจนัวร์ 

  พระราชวังเซนต์จอร์จ, เจนัวร์

  ล็อกเกีย ดิ แบนด์ชิ, เจนัวร์

  วิหารเจนัวร์, เจนัวร์

  ประตูปอทา ซอปรานา, เจนัวร์

  พระราชวังดูแคล, เจนัวร์

  พระราชวัง Rolli, เจนัวร์

  เมืองมองเตกาโล, มองเตกาโล

  โรงแรมแฟร์มอนท์มอนติคาร์โล, มองเตกาโล

วันที่ 3

เมืองโมนาโก วิลล์, โมนาโค

ปาเล เดอ แปรงซ์, โมนาโค

แซงต์ปอล เดอ วองซ์, โปรวองซ์

เมืองนิส, นิส

โพรวองซ์ แอลป์ โกต ดาซูร์, นิส

ลา พรอมมินาด เด ซองเกส, นิส

โรงแรมเอซี แมริออท, นิส

วันที่ 4

เมืองกราสส์, เมืองกราสส์

คานส์, เมืองคานส์

แซงต์ปอล เดอ วองซ์, โปรวองซ์

โรงแรมโนโวเทล อาวิยอน, โพรวองซ์

วันที่ 5

ปงต์ ดู การ์, นิส

เมืองมงต์เปลลิเย่ร์, เมือมงต์เปลลิเย่ร์

เมืองบาเซโลนา, บาเซโลนา

โรงแรม เดอะเกรด เดียโกเนล, บาเซโลนา

วันที่ 6

 • พาท่องเที่ยวเมืองบาเซโลนา 

  สวนสาธารณะ Park Guell, บาเซโลนา

  สโมสรบาร์เซโลน่า, บาเซโลนา

  ถนนคนเดิน ลารัมบลาส, บาเซโลนา

  โรงแรม เดอะเกรด เดียโกเนล, บาเซโลนา

วันที่ 7

เมืองซาราโกซ่า, เมืองซาราโกซ่า

โบสต์ซานตามาเรีย เดอฟิลลาร์, เมืองซาราโกซ่า

พระราชวัง Aljafería, เมืองซาราโกซ่า

 • รถไฟด่วน AVE (HIGH SPEED TRIAN) นำคณะเดินทางสู่กรุงแมดริด

  โรงแรมปวยร์ตา อเมริกา, มาดริด

วันที่ 8

เมืองโทเลโด, เมืองโทเลโด

ปูเอนเต เด อัลกานตารา, เมืองโทเลโด

มหาวิหารแห่งโทเลโด, เมืองโทเลโด

โรงแรมปวยร์ตา อเมริกา, มาดริด

วันที่ 9

พระราชวังหลวงมาดริด, มาดริด

อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส, มาดริด

ประตูชัยอาคาล่า, มาดริด

พลาซ่า มายอร์, มาดริด

ตลาดซันมีเกล, มาดริด

รูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ , มาดริด

โรงแรมปวยร์ตา อเมริกา, มาดริด

วันที่ 10

ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส, มาดริด

 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบิน Vueling Airlines เที่ยวบินที่ VY8204
 • 10.05 น. คณะถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • 13.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 05.55 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าเข้าปงต์ดูการ์ / ค่าเช้าชมโบสถ์ ซากราด้า แฟมิเลีย / ค่าเข้าชมสนามฟุตบอล Camp Nou / ค่าเข้าชมพระราชวังหลวง (Palacio Real)
 4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน (เชงเก้น)
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 9. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 10. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

เงื่อนไขยกเลิกการจอง  

1.ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีเหตุตามมาตรา 28 ที่จะขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้วคืนให้นักท่องเที่ยว ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ดังต่อไปนี้

 • นักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ให้คืนในอัตราร้อยละ หนึ่งร้อยของเงินค่าบริการ (คืน 100%)
 • นักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ให้คืนในอัตราร้อยละ ห้าสิบของเงินค่าบริการ (คืน 50%)
 • นักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 วรรค 2 ได้ แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

3.หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

4.หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป (ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยื่นวีซ่า ในกรณีที่คณะไม่สามารถออกเดินทางได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องอิงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินคืนค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยวตามประกาศของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นสำคัญ)

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 30 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVEL GROUP TOUR ของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - ม.ค.(4)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ส.ค. - ม.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿96,000
ส.ค. - ม.ค.(8)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿102,000
ก.ย.(4)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿107,000
ส.ค. - ม.ค.(7)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿110,000
The Traveller