#314 เพิร์ท ออสเตรเลีย

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตกเพิร์ท แม่น้ำสวอน โรงงานช็อคโกแลต สวนสัตว์เคเวอร์แชม

#314 เพิร์ท ออสเตรเลีย

 • รหัสทัวร์ 00314
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿43,900

 

#314 เพิร์ท ออสเตรเลีย

ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตกเพิร์ท แม่น้ำสวอน โรงงานช็อคโกแลต สวนสัตว์เคเวอร์แชม

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

23.59 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483

วันที่ 2

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 1 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว หลังผ่านพิธีการ

ท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ท, เพิร์ท

หุบเขาสวอนวัลเล่ย์ Valley, เพิร์ท

สวนสัตว์พื้นเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK,

ชมการตัดขนแกะทัมบูลกัมฟาร์ม, เพิร์ท

เดอะมากาเรท ริเวอร์ ช็อกโกแลต แฟคทอร์รี, เพิร์ท

ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด, เพิร์ท

โรงแรมโนโวเทล ไวน์ รีสอร์ท, เพิร์ท

วันที่ 3

อาคารราวนด์เฮาส์, เวสเทิร์น

อนุสรณ์สถานสงคราม Fremantle, เพิร์ท

ตลาดฟรีแมนเทิล, เวสเทิร์น

สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค, เพิร์ท

ทะเลสาบมองเกอร์, เพิร์ท

หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์, เพิร์ท

โรงแรมเมอร์เคียว เพิร์ท, เพิร์ท

วันที่ 4

มี 2 เส้นทางให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลิน **แต่ละเส้นทางต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่าน หากไม่ถึงเพิ่มท่านละ 2,000 บาท

OPTION 1: อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล - เพิร์ท

เนินทราย SAND DUNES, เพิร์ท

วนอุทยานแห่งชาติยันเซป, เพิร์ท

อุทยานแห่งชาตินัมบัง, เพิร์ท

ทะเลทรายพินนาเคิล., เพิร์ท

OPTION 2: ล่องเรือชมแมวน้ำPENGUIN ISLAND - ชมโลกใต้ทะเล THE AQUARIUM OF WESTERN AUSTRALIA

เกาะเพนกวิ้น, เพิร์ท

สัตว์น้ำใต้ทะเลอควาเรี่ยม, เพิร์ท

โรงแรมเมอร์เคียว เพิร์ท, เพิร์ท

วันที่ 5

ถนนลอนดอนคอร์ท, เพิร์ท

คาสิโนเพิร์ท, เพิร์ท

โรงแรมเมอร์เคียว เพิร์ท, เพิร์ท

วันที่ 6

ช้อปปิ้งเอาท์เล็ต, เพิร์ท

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระก่อนการเดินทาง

ท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ท, เพิร์ท

16.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482

22.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 9. ทิปพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน (โดยเฉลี่ย 12 เหรียญออสเตรเลีย)
 10. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 1. กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
 2. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
 4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 5. กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ต.ค. - ธ.ค.(6)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿47,900
ส.ค. - ธ.ค.(10)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿55,900
ส.ค. - ธ.ค.(10)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿67,900
The Traveller