#317 สิงคโปร์ แม็กนิฟิเซนท์

บินเย็นๆ กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยชมเมืองสิงคโปร์ 

#317 สิงคโปร์ แม็กนิฟิเซนท์

 • รหัสทัวร์ 00317
 • Thai Lion Air (SL)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿12,999

 

#317 สิงคโปร์ แม็กนิฟิเซนท์

บินเย็นๆ กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อยชมเมืองสิงคโปร์ 

วันที่ 1

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 8 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

16.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL104

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

โรงแรมมาร์ริสัน, ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 2

อาคารรัฐสภาเก่า , ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

รูปปั้นช้างสำริด, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

รูปปั้นและสวนเมอร์ไลอ้อน, ย่านมาริน่า เบย์

น้ำพุแห่งโชคลาภหรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

วัดเจ้าแม่กวนอิม, ย่านบูกิสและกัมปง กีลา

การ์เด้น บาย เดอะ เบย์, ย่านมาริน่า เบย์

ถนนออร์ชาร์ด, ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด

ล่องเรือแม่น้ำสิงคโปร์, ย่านริมแม่น้ำสิงคโปร์

โรงแรมมาร์ริสัน, ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 3

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆดังนี้

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์, เกาะสวนสนุกเซ็นโตซ่า

ชมการแสดงแสง สี เสียง, ย่านมาริน่า เบย์

โรงแรมมาร์ริสัน, ย่านไชน่าทาวน์

วันที่ 4

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว, ย่านไชน่าทาวน์

09.20 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์

ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮี, ชางฮี

12.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL101

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัด
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ระดับ 3 ดาว
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3 วัน ท่านละ 700 บาท / 4วัน ท่านละ 800 บาทตลอดทริป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ) เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 2. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 3. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(34)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
มี.ค. - มิ.ย.(56)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,999
มี.ค. - ต.ค.(23)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
เม.ย. - มิ.ย.(12)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
มี.ค. - พ.ค.(17)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
The Traveller