#318 แคนซ์-ซิดนีย์

ชมแนวประการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

#318 แคนซ์-ซิดนีย์

 • รหัสทัวร์ 00318
 • Qantas (QF)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿87,900

 

#318 แคนซ์-ซิดนีย์

ชมแนวประการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เค้าท์เตอร์ N สายการบินแควนตัส

18.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF024

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ คิงส์ ฟอร์ด สมิธ, ซิดนีย์

06.25 น. เดินทางถึงนครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเปลี่ยนเครื่องไปยังเมืองแคนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ

ท่าอากาศยานแคนส์, แคนส์

เมืองแคนส์, แคนส์

 • นำท่านชมเมืองแคนส์ 

  มหาวิหารเซนต์โมนิก้า, แคนส์

  โรงแรมแมนทรา ทิกโลจี แคนส์, แคนส์

  ไนท์มาเก็ตแคนต์, แคนส์

วันที่ 3

ล่องเรือ แนวปะการัง Great Barrier Reef, แคนส์

 • ให้ท่านได้อิสระในการถ่ายรูป ดำน้ำ หรือจะนั่งเล่น

  โรงแรมแมนทรา ทิกโลจี แคนส์, แคนส์

วันที่ 4

นั่งรถไฟสายโรแมนติกคูรันดา, แคนส์

วนอุทยานธรรมชาติ Rainforestation, แคนส์

โรงแรมแมนทรา ทิกโลจี แคนส์, แคนส์

วันที่ 5

 • 10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลล์ โดยเที่ยวบินที่ QF 925

  ไชน่าทาวน์, ซิดนีย์

  ซิตี้เซ็นเตอร์ , ซิดนีย์

  อาคารควีน วิคตอเรียที่ , ซิดนีย์

  โรงแรมวิบี ซิดนีย์, ซิดนีย์

วันที่ 6

 • 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF 023
 • 16.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง...

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage) ทิปพนักงานขับรถ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน) ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 1. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 2. กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 3. กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 5. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 6. หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 • กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้วมีการยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่ทันกำหนดการออกตั๋ว กับทางสายการบิน และ ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และ มัดจำทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ส.ค.(3)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿43,900
มิ.ย. - ส.ค.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿45,900
มิ.ย. - ส.ค.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿55,900
ส.ค.(2)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿67,900
The Traveller