#319 SNOW THEMEPARK

วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ ล่องเรือโจรสลัด

#319 SNOW THEMEPARK

 • รหัสทัวร์ 00319
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿58,900

 

#319 SNOW THEMEPARK

วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ ล่องเรือโจรสลัด

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 00.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
 • *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
 • 00.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

โรงแรมโอซะกะ พล่าซ่า, โอซะกะ

วันที่ 3

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

โรงแรมโลลิส โตโยฮาชิ, เกียวโตะ

วันที่ 4

ทะเลสาบฮามานะ, ชิซุโอะกะ

ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ, ฮาโกเนะ

โอวากูดานิ, ฮาโกเนะ

โรงแรมโมโทซู, ฮาโกเนะ

วันที่ 5

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , ยะมะนะชิ

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เมโทรโพลิแทนโตเกียว, โตเกียว

วันที่ 6

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

วันที่ 7

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

 • 00:20 ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661
 • 04.50 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ต.ค.(53)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
มิ.ย. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
มิ.ย. - ต.ค.(6)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ต.ค. - พ.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller