#032 มัณฑะเลย์-พุกาม

ร่วมพิธีล้างพระพักดร์ พระมหามัยมุนี ชมทุ่งทะเลเจดีย์พร้อมเก็บภาพพระอาทิตย์ ชมหุ่นกระบอกเชิด 

#032 มัณฑะเลย์-พุกาม

 • รหัสทัวร์ 00032
 • Bangkok Airways (PG)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿13,999

 

#032 มัณฑะเลย์-พุกาม

ร่วมพิธีล้างพระพักดร์ พระมหามัยมุนี ชมทุ่งทะเลเจดีย์พร้อมเก็บภาพพระอาทิตย์ ชมหุ่นกระบอกเชิด 

วันที่ 1

09.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

12.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

พระเจดีย์ชเวสิกอง , เมืองพุกาม

โรงแรมบากัน แลนด์มาร์ค โฮเทล, เมืองพุกาม

วันที่ 2

วัดมนุหา , เมืองพุกาม

วัดกุบยางกี , เมืองพุกาม

เจดีย์สัพพัญญู , เมืองพุกาม

วัดอนันดา , เมืองพุกาม

เครื่องเขิน , เมืองพุกาม

วิหารธรรมยันจี , เมืองพุกาม

วัดติโลมินโล , เมืองพุกาม

สะพานอูเบ็ง, มัณฑะเลย์

โรงแรมวิคตอเรีย พาเลซ โฮเทล, มัณฑะเลย์

วันที่ 3

03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ล้อบบี้ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี, มัณฑะเลย์

เขามัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์

วัดกุโสดอว์, มัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์

พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง , มัณฑะเลย์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์, มัณฑะเลย์

19.10 น. ออกเดินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG714

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

21.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอร์เวยส์
 2. ค่าภาษีสนามบิน
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าที่พักระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
 5. ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
 6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 8. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 9. ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 4. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 800 บาท/ท่าน ชำระ ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าทำวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทำการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า

สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจำนวนผู้เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ำกว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ก.ย.(21)
1 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿3,499
พ.ค. - มิ.ย.(11)
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น ฿7,900
เม.ย. - ก.ย.(19)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
The Traveller