#320 TAKAYAMA WINTER SKI

โปรแกรมเต็มใช้รถทุกวัน เที่ยวสกีรีสอร์ท กินร้านดัง ROKKASEN

#320 TAKAYAMA WINTER SKI

  • รหัสทัวร์ 00320
  • Thai Airways (TG)
  • 6 วัน 3 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿51,900

 

#320 TAKAYAMA WINTER SKI

โปรแกรมเต็มใช้รถทุกวัน เที่ยวสกีรีสอร์ท กินร้านดัง ROKKASEN

วันที่ 1

20:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00:05 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 644

07:30 ถึงสนามบินนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, นาโกย่า

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, กิฟุ

ซันมาชิซูจิ (ลิตเติ้ล เกียวโต), กิฟุ

โรงแรมแอสโซเซีย ทาคายาม่ารีสอร์ท, ทาคายามะ

 

วันที่ 3

ตลาดเช้าทาคายาม่า, กิฟุ

ปราสาทมัตสึโมโตะ, นะงะโนะ

ลิงแช่ออนเซ็น, นากาโนะ

โรงแรมอิเคะโนะไทระ, ซุวะ

 

วันที่ 4

สกีรีสอร์ท อินาวาชิโระ, โตเกียว

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เมโทรโพลิแทนโตเกียว, โตเกียว

 

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

 

วันที่ 6

00:20 ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661 

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

04.50 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
  • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
  1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
  4.  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿46,900
ม.ค. - มี.ค.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿51,900
ม.ค. - มี.ค.(4)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿51,900
#325 HOKKAIDO ICEBREAKER

#325 HOKKAIDO ICEBREAKER

Hot
เหลือ 29 ที่นั่ง
ม.ค. - มี.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
#324 TAKAYAMA SNOW MONKEY

#324 TAKAYAMA SNOW MONKEY

Hot
เหลือ 29 ที่นั่ง
ม.ค. - มี.ค.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿57,900
The Traveller