#320 อีซี่ เกาหลี สปริง เลิฟเวอร์

หุบเขาศิลปะโพชอน สวนศิลปะอันยาง ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง

#320 อีซี่ เกาหลี สปริง เลิฟเวอร์

 • รหัสทัวร์ 00320
 • Jin Air (LJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿13,900

 

#320 อีซี่ เกาหลี สปริง เลิฟเวอร์

หุบเขาศิลปะโพชอน สวนศิลปะอันยาง ทงแดมุน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 1

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 002 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.)

หุบเขาศิลปะโพชอน, คยองกีโด

สวนศิลปะอันยาง, คยองกีโด

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 4

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง โซล, โซล

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, โซล

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบก เรียนรู้การทำคิมบับ, คยองกีโด

พระราชวังเคียงบกกุง, โซล

โซลทาวเวอร์ , โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 5

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

ถนนย่านฮงแด, โซล

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ, โซล

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งโซล, โซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

19.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ LJ 001

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 3. โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 4. บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 6. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 7.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน***ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(20)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ก.ค. - ต.ค.(31)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ก.ค. - ต.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller