#322 ไต้หวันขั้นเทพ เหนือ-กลาง-ใต้

อาบน้ำแร่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตึกไทเป 101 ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

#322 ไต้หวันขั้นเทพ เหนือ-กลาง-ใต้

 • รหัสทัวร์ 00322
 • China Airlines (CI)
 • 5 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿35,888

 

#322 ไต้หวันขั้นเทพ เหนือ-กลาง-ใต้

อาบน้ำแร่ ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตึกไทเป 101 ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 1

06:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08:25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI838 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

สนามบินเถาหยวน, เถาหยวน

13.05 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทชุง

ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย, ไทชุง

โรงแรม คุน ทัวร์, ไทชุง

วันที่ 2

เมืองผูหลี่, หนานโถว

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, หนานโถ

กระเช้าพาโนราม่า, หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หนานโถว

วัดพระถังซัมจั๋ง, หนานโถว

วัดเหวินหวู่ , หนานโถว

โรงแรมเรดเมเปิ้ล บูทีค, ผูหลี่

วันที่ 3

พุทธอุทยานพระใหญ่ โฝ กวง ซาน, เกาสง

ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง, เกาสง

โรงแรมซิตี้สวีท, เกาสง

วันที่ 4

เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้, เกาสง

เมืองไถหนาน, ไถหนาน

พิพิธภัณฑ์ CHIMEI, ไถหนาน

ย่านซีเหมินติง, ไทเป

โรงแรมแพลตตินั่ม, ไทเป

วันที่ 5

ร้านค้าปลอดภาษีไต้หวัน, ไทเป

ตึกไทเป 101, ไทเป

พิพิธภัณท์พระราชวังแห่งชาติกู้กง, ไทเป

มิตซุยเอ้าท์เล็ต ไทเป, นิวไทเป

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

สนามบินเถาหยวน, เถาหยวน

23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

02.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 8. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 1. เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. เงื่อนไขในการจอง (สำหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง
 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller