#323 ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ เอ+

อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดในไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง

#323 ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ เอ+

 • รหัสทัวร์ 00323
 • China Airlines (CI)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,888

 

#323 ไต้หวันสุดคุ้มขั้นเทพ เอ+

อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดในไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง

วันที่ 1

06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เค้าท์เตอร์ S สายการบิน China Airlines พบกับเจ้าหน้าที่ที่รออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI838

สนามบินเถาหยวน, เถาหยวน

13.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

เมืองไทจง, ไทจง

หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทจง

เมืองผูหลี่, ผูหลี่

โรงแรมเรดเมเปิ้ล บูทีค, ผูหลี่

วันที่ 2

วัดเหวินหวู่ , หนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา, หนานโถว

เมืองไทเป, ไทเป

ตลาดกลางคืนซื่อหลิน, ไทเป

โรงแรมแพลตตินั่ม, ไทเป

วันที่ 3

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น , ไทเป

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, ไทเป

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, ไทเป

วัดหลงซาน, ไทเป

ย่านซีเหมินติง, ไทเป

โรงแรมแพลตตินั่ม, ไทเป

วันที่ 4

ตึกไทเป 101, ไทเป

ตลาดปลาไทเป, ไทเป

มิตซุยเอ้าท์เล็ต ไทเป, ไทเป

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

สนามบินเถาหยวน, เถาหยวน

23.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบินที่ CI837

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

02.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( 2-3 ท่านต่อหนึ่งห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าไต้หวันราคา 1,700 บาท (กรณีได้รับการยกเว้นวีซ่าตามเงื่อนไข)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 7. ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ที่เดินทางจากประเทศไทย (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • เงื่อนไขในการจอง (สำหรับกรุ๊ปปีใหม่ หรือ สงกรานต์ ) มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิก

 1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 4. ยกเลิกน้อยกว่าการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ หรือเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller