#325 HOKKAIDO ICEBREAKER

สวนสัวต์อาซาฮียาม่า เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

#325 HOKKAIDO ICEBREAKER

 • รหัสทัวร์ 00325
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿52,900

 

#325 HOKKAIDO ICEBREAKER

สวนสัวต์อาซาฮียาม่า เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 20:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
 •  23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 • 08:30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า, ฮอกไกโด

  เทศกาลหิมะซัปโปโร, ฮอกไกโด

  โรงแรม โซอุนเคียว คังโค, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ทะเลโอโฮค, ฮอกไกโด

สกีรีสอร์ทรุซุสึ, ฮอกไกโด

โรงแรม โซอุนเคียว คังโค, ฮอกไกโด

วันที่ 4

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ซูซูกิโนะ, ฮอกไกโด

โรงแรม ซัปโปโร เอ็กเช้น, ฮอกไกโด

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

10:30 เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671

16:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. 2ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท  
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿46,900
ม.ค. - มี.ค.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿51,900
ก.พ. - มี.ค.(3)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿51,900
ม.ค. - มี.ค.(4)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿51,900
#324 TAKAYAMA SNOW MONKEY

#324 TAKAYAMA SNOW MONKEY

Hot
เหลือ 29 ที่นั่ง
ม.ค. - มี.ค.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿57,900
The Traveller