#326 อันซีน ฟุกุโอกะ

พักออนเซ็น 2 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมวิวภูเขาอินาสะ ช่องเขาทาคาชิโฮะ  

#326 อันซีน ฟุกุโอกะ

 • รหัสทัวร์ 00326
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿46,900

 

#326 อันซีน ฟุกุโอกะ

พักออนเซ็น 2 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมวิวภูเขาอินาสะ ช่องเขาทาคาชิโฮะ  

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

วันที่ 2

 • 01:00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ, คิวชู

 • 08:10 ถึงสนามบินฟุกุโอะกะประเทศญี่ปุ่น

  ศาลเจ้าดาไซฟุ, ฟุกุโอะกะ

  ภูเขาอินาสะ, นะงะซะกิ

  โรงแรมยาทาโร, นะงะซะกิ

วันที่ 3

 • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทาง “โดยการนั่งเรือเฟอร์รี่

เมืองคุมะโมะโตะ, คุมะโมะโตะ

ช่องเขาทาคาชิโฮ, มิยะซะกิ

หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล, ยูฟูอิน

โรงแรมเบพ์พูวัน, ยูฟูอิน

วันที่ 4

บ่อน้ำร้อนจิโกกุ, เบปปุ

ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ, ฟุกุโอะกะ

ศูนย์การค้าคาแนลซิตี้, ฟุกุโอะกะ

ย่านเทนจิน, ฟุกุโอะกะ

โรงแรมฮะกะทะ เอ็กเช้น, ฟุกุโอะกะ

วันที่ 5

ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ, คิวชู

 • 11:40 ออกเดินทางจากสนามบินฟุกุโอะกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG649
 • 15:40 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง 

 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ต.ค.(53)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
มิ.ย. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
มิ.ย. - ต.ค.(6)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
ต.ค. - พ.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller