#327 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี

Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort  แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  Wifi on Bus

#327 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี

 • รหัสทัวร์ 00327
 • Scoot Air (TR)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿22,900

 

#327 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี

Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort  แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  Wifi on Bus

วันที่ 1

23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 ประตู6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOTมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

วันที่ 2

02.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินNOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ 

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

แช่น้ำร้อนย้อนยุค, โตเกียว

โฮเต็ล รูทจ์ อินน์ คาวากูชิโกะ, โตเกียว

 

วันที่ 3

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, เฮียวโงะ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , ยะมะนะชิ

อุทยานโออิชิ, ยะมะนะชิ

พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น, เกียวโตะ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

 

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้ 

ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท, โตเกียว 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 5

วัดนาริตะซัน, นาริตะ

อิออน มอลล์, นาริตะ

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

13.55 เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบินNOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW102

18.25 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ยกเว้นการซื้อที่นั่งเพิ่ม
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
 3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScootกำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มสายการบิน Nok Scoot(XW) เส้นทางโตเกียว มีค่าใช้จ่ายดังนี้ +5 กก. -- 400 บาท +10กก. -- 700 บาท +15กก. -- 1,000 บาท +20กก. -- 1,300 บาท +30กก. -- 2,350 บาท หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น
 6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 6. ⌧ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริปสำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ
 • การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20วัน
 • รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่นเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทางอัตราค่าบริการข้างต้นคำนวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(4)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿18,900
เม.ย.(12)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ก.พ. - มี.ค.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย. - มิ.ย.(29)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
ก.พ. - เม.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller