#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย เกาะลันเตา และขึ้นกระเช้านองปิง

#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

 • รหัสทัวร์ 00327
 • Emirates (EK)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿23,900

 

#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย เกาะลันเตา และขึ้นกระเช้านองปิง

วันที่ 1

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน 

สะพานแขวนซิงหม่า, เกาะลันเตา

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 2

จุดชมวิว เดอะ พีค, เกาะฮ่องกง

ชายหาดรีพัลส์เบย์, เกาะฮ่องกง

โรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ, เกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

วัดโปหลิน , เกาะลันเตา

Citygate Outlets, เกาะลันเตา

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 3

มาเก๊าทาวเวอร์, เกาะมาเก๊า

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลมาเก๊า, เกาะมาเก๊า

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยและแวะซื้อขนมของฝากจากมาเก๊า

วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า, เกาะมาเก๊า

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, เกาะมาเก๊า

เซนาโด สแควร์, เกาะมาเก๊า

เวเนเชี่ยน ห้างสไตล์เวนิส, โคไท

โรงแรมไทปา สแควร์, ไทปา

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อออฟชั่นตั๋วดิสนีย์แลนด์พร้อมรับส่ง หรือ ท่านเลือกซื้อออฟชั่นตั๋วโอเซี่ยนปาร์คพร้อมรับส่ง ไกด์จะนำท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่น 2-6 ท่าน) หรือนั่งรถบัสเล็ก (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่นเกิน 6 ท่าน) 

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เกาะลันเตา

สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค, เกาะฮ่องกง

จิมซาจุ่ย, เกาลูน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

21.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์ เบียร์ น้ำอัดลมบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน) (กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่านต้องเสียค่าระวางน้ำหนัก(บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา)
 2. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 5. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน 80 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)
 1. เดินทางช่วงเทศกาล วันที่ 8-11 และ 9-12 เมษายน 2562 สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท*** หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
 2. กรุ๊ปจอยหน้าร้านจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 3. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร์
 12. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
 3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller