#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย เกาะลันเตา และขึ้นกระเช้านองปิง

#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

 • รหัสทัวร์ 00327
 • Emirates (EK)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿23,900

 

#327 ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง

นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย เกาะลันเตา และขึ้นกระเช้านองปิง

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

13.45 น. นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK (การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง) นำท่านผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง

สะพานแขวนซิงหม่า, เกาะลันเตา

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 2

จุดชมวิว เดอะ พีค, เกาะฮ่องกง

ชายหาดรีพัลส์เบย์, เกาะฮ่องกง

โรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ, เกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

วัดโปหลิน , เกาะลันเตา

Citygate Outlets, เกาะลันเตา

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 3

มาเก๊าทาวเวอร์, เกาะมาเก๊า

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางทะเลมาเก๊า, เกาะมาเก๊า

อิสระได้ตามอัธยาศัยและแวะซื้อขนมฝากจากมาเก๊า

วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า, เกาะมาเก๊า

ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล, เกาะมาเก๊า

เซนาโด สแควร์, เกาะมาเก๊า

เวเนเชี่ยน ห้างสไตล์เวนิส, โคไท

โรงแรมไทปา สแควร์, ไทปา

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อออพชั่นตั๋วดิสนีย์แลนด์พร้อมรับส่ง หรือ ท่านเลือกซื้อออพชั่นตั๋วโอเซี่ยนปาร์คพร้อมรับส่ง ไกด์จะนำท่านเดินทางโดยรถโตโยต้า ALPHARD (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่น 2-6 ท่าน) หรือนั่งรถบัสเล็ก (กรณีมีลูกค้าซื้อออฟชั่นเกิน 6 ท่าน) 

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เกาะลันเตา

สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค, เกาะฮ่องกง

จิมซาจุ่ย, เกาลูน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

21.00 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์ เบียร์ น้ำอัดลมบนเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.15 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน) (กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่านต้องเสียค่าระวางน้ำหนัก(บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา)
 2. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 5. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน 80 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)
 1. เดินทางช่วงเทศกาล วันที่ 8-11 และ 9-12 เมษายน 2562 สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท*** หากยังไม่ชำระค่ามัดจำถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่วางมัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน
 2. กรุ๊ปจอยหน้าร้านจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 4 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทาง (บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 4 ท่าน
 3. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 11. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันคืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร์
 12. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาล และกรุ๊ปเหมาส่วนตัวที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight และกรุ๊ปที่แจ้งปิดกรุ๊ปและยกเลิกการขายจากซีรีย์ทัวร์จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
 3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(29)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,998
พ.ค. - ส.ค.(5)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
พ.ค. - ก.ย.(11)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
มิ.ย. - ต.ค.(15)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿16,900
พ.ค. - ต.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
The Traveller