#328 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ ชมวิหารเซ็นต์ ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ สู่จัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล

#328 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 • รหัสทัวร์ 00328
 • air astana (KC)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿42,888

 

#328 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

มอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ ชมวิหารเซ็นต์ ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ สู่จัตุรัสแดง ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล

วันที่ 1

07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ R โดยสายการบิน Air Astana มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอัลมาตี กรุงอัลมาเตอ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC932 (มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง)

16.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี กรุงอัลมาเตอ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)

19.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชเรเมติเยโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC875 (มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว, มอสโก

21.00 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชเรเมติเยโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง)

ซันฟลาวเวอร์ พาร์ค โฮเต็ล, มอสโก

วันที่ 2

เมืองมอสโคว์, มอสโก

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ถนนอารบัท, มอสโก

ซันฟลาวเวอร์ พาร์ค โฮเต็ล, มอสโก

วันที่ 3

สมควรแก่แก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟมอสโคว์ กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

สถานีรถไฟมอสโคว์, มอสโก

ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

สถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทางถึงสถานีรถไฟเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

พระราชวังแคทเธอรีน, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เอ้าท์เล็ต วิจเลจ, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมพาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน พรีบัลติย์สกายา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 4

พระราชวังฤดูหนาว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

พระราชวังฤดูร้อน เซนปีเตอร์สเบิร์ก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โบสถ์แห่งหยดเลือด, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วิหารเซ็นไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมพาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน พรีบัลติย์สกายา, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินปลูโวโว กรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย

ท่าอากาศยานปูลโกโว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

11.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอัลมาตี กรุงอัลมาเตอ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC154 (มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง)

19.45 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอัลมาตี กรุงอัลมาเตอ ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Astana เที่ยวบินที่ KC931 (มีบริการอาหารร้อนเสริฟบนเครื่อง)

วันที่ 6

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง หากโรงแรมไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม) หมายเหตุเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม - เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) ต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และโรงแรมในรัสเซียไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน ผู้เดินทาง จะได้ห้องพักประเภท ห้องคู่แบบไม่มีเตียงเสริม - โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ - กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นจากราคาขายและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบิน แอร์อัสตานา สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ (ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้) 
 7. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ 50 USD /ท่าน หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
 7. ค่าวีซ่าและบริการต่างๆ สำหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (พร้อมแจ้งเลขสะสมไมล์)กรุณาส่งพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่านกรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ**กรณีเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั้นถ้าแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค.(1)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
มี.ค.(1)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
The Traveller