#329 อีส ยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

เยือนมิวนิคชมความอลังการของปราสาทนอยสวานสไตน์ ฮัลล์สตัทท์เมืองสวยริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก มรดกโลกแห่งเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองหลวงสโลวัค ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

#329 อีส ยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

 • รหัสทัวร์ 00329
 • Qatar Airways (QR)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿44,900

 

#329 อีส ยุโรป 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

เยือนมิวนิคชมความอลังการของปราสาทนอยสวานสไตน์ ฮัลล์สตัทท์เมืองสวยริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก มรดกโลกแห่งเชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมืองหลวงสโลวัค ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

วันที่ 1

16.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 2

01.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059

ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต, แฟรงค์เฟิร์ต

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง)

เมืองโฮเอินชวานเกา, โฮเฮนชวานเกา

ปราสาทนอยชวานสไตน์, เมืองฟุสเซ่น

เมืองมิวนิก, มิวนิก

อัลลิอันซ์อาเรนา, มิวนิก

โอลิมปิกทาวเวอร์ , มิวนิก

มาเรียนพลัทซ์ , มิวนิก

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเพรส ซิตี้ เวส, มิวนิก

วันที่ 3

ซาลบูร์ก, ซาลบูร์ก

สวนมิราเบล, ซาลส์บวร์ก

ฮัลล์สตัทท์, ฮัลล์สตัทท์

เซ็นทรัลสแควร์ เมืองฮัลล์สตัทท์, ฮัลล์สตัทท์

เชสเก บูเดโจวิซ, เซสเก บูเดโจวิซ

โรงแรมแกรนด์โฮเต็ลซีวอน, เซสเก บูเดโจวิซ

วันที่ 4

เมืองเชสกี้, เชสกี้ ครุมลอฟ

ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ, เชสกี้ ครุมลอฟ

คาร์โลวี วารี, คาร์โลวี วารี

มิว โคโลเนด, คาร์โลวี วารี

กรุงปราก, กรุงปราก

โรงแรมอินเตอร์เนชั่นแนล ปราก, กรุงปราก

วันที่ 5

ปราสาทปราก, กรุงปราก

โบสถ์เซนต์ไวตัส, กรุงปราก

พระราชวังเก่า, กรุงปราก

ถนนสายทองคำ หรือโกลเดนเลน, กรุงปราก

เมืองกรุงบราติสลาว่า, กรุงบราติสลาว่า

ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงบราติสลาว่า

โรงแรมอพอลโลบราติสลาวา, เมืองบราติสลาวา

วันที่ 6

พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟบวร์ค, กรุงเวียนนา

ห้าง McArthur, กรุงเวียนนา

กรุงบูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

โรงแรมปาร์คอินท์เรดิสัน บูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

วันที่ 7

สะพานเชน, กรุงบูดาเปสต์

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงบูดาเปสต์

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการีฮังการี

ท่าอากาศยานนานาชาติบูดาเปสต์ เฟเรนตส์ ลิซท์, กรุงบูดาเปสต์

17.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานโดฮา เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์  โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR200

23.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา เมืองโดฮา ประเทศการ์ต้า (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 8

01.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

12.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียง กรณีโรงแรมติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล**
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ น้ำหนัก 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY VISA
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ไม่รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 +3,500บาท =28,500 บาท
  กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง
 • กรณีบริษัทต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง ท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ MSIG แบบแผนประกันภัยแบบ EASY 3 โดยจะมีความคุ้มครอง ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ MSIG ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ต.ค.(12)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ส.ค. - ก.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ต.ค.(25)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller