#329 เกาหลีสีชมพู

เกาะนามิ ซูวอน พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

#329 เกาหลีสีชมพู

 • รหัสทัวร์ 00329
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿15,888

 

#329 เกาหลีสีชมพู

เกาะนามิ ซูวอน พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เค้าท์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

วันที่ 2

02.30 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ700

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

10.05 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

เกาะนามิ, คังวอนโด

เดอะการ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม, คยองกีโด

Soyanggang Sky Walk, คังวอนโด

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า, ซูวอน

วันที่ 3

พระราชวังฮวาซอง, คยองกีโด

สวนสนุก เอเวอร์แลนด์, คยองกีโด

โซลทาวเวอร์ , โซล

เกาะลอยฟ้า เซบิซซอม, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, โซล

วัดโชเกซา, โซล

โซลโล 7017, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

สวนยออีโด, โซล

โรงงานพลอยสีม่วง, โซล

ถนนย่านฮงแด, โซล

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

01.05 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ700

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

04.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7 กก.
 7. -ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ชำระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(52)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
พ.ค. - ก.ค.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
พ.ค. - ก.ค.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
The Traveller