#331 ฮอกไกโด เฮลโหล ซัมเมอร์

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไไดมูระ ไร่สตอเบอร์รี่ คลองโอตารุ ศาลเจ้าซัปโปโร ตลาดโจไก ช็อปปิ้งซูซุกิโนะ เรร่า เฮาท์เล็ต

#331 ฮอกไกโด เฮลโหล ซัมเมอร์

 • รหัสทัวร์ 00331
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿42,900

 

#331 ฮอกไกโด เฮลโหล ซัมเมอร์

หุบเขานรกจิโกกุดานิ หมู่บ้านนินจา ดาเตะ จิไไดมูระ ไร่สตอเบอร์รี่ คลองโอตารุ ศาลเจ้าซัปโปโร ตลาดโจไก ช็อปปิ้งซูซุกิโนะ เรร่า เฮาท์เล็ต

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20:30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C “สายการบินไทย” ... พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C 

23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

08:20 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมุระ, ฮอกไกโด

โรงแรมโจซานเคอิ คังโค โฮเทล ซานเคอิเอน, ฮอกไกโด

 

วันที่ 3

ไร่สตรอเบอร์รี่ ยามาโมโตะ, ฮอกไกโด

เมืองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์, ฮอกไกโด

โรงแรม อะป้า โฮเทล ซัปโปโล ซูซูกิโน่ เอกิมาเอะ , ฮอกไกโด

 

วันที่ 4

ตลาดปลาโจไก อิจิบะ , ฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

เรร่า เอ้าท์เล็ต, ฮอกไกโด

ซูซูกิโน่, ฮอกไกโด

โรงแรม อะป้า โฮเทล ซัปโปโล ซูซูกิโน่ เอกิมาเอะ , ฮอกไกโด

 

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10:55 เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

16:45 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ค. - มิ.ย.(18)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
พ.ค. - มิ.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(37)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
พ.ค. - มิ.ย.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller