#331 GRAND ITALY

โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน 

#331 GRAND ITALY

 • รหัสทัวร์ 00331
 • Thai Airways (TG)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#331 GRAND ITALY

โรม วาติกัน ฟลอเรนซ์ ปิซ่า เวนิส มิลาน 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 21.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้าน เอกสารติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2

 • 00.20 นำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 54 นาที)

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

 • 06.50 เดินทางถึง สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี

นครวาติกัน, กรุงโรม

มหาวิหารนักบุญเปโตร, กรุงโรม

โคลอสเซียม, กรุงโรม

ประตูชัยคอนสแตนติน, กรุงโรม

จัตุรัสโรมัน, กรุงโรม

อนุสาวรีย์ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

 • เดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์

โรงแรมเบสท์เวสเทิรน์ พลัส ซีเฮสซี ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

มหาวิหารฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

ปาลาซโซ เวคคิโอ, ฟลอเรนซ์

สะพาน ปอนเต เวคคิโอ, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า , ปิซ่า

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

โรงแรมแกรนด์ โบนันโน, ปิซ่า

วันที่ 4

เมืองลา สเปเซีย, ลา สเปเซีย

ซิงเคว เทเร่, สเปเซีย

ริโอแมก จิโอเร่, สเปเซีย

หมู่บ้านประมงมานาโรล่า, สเปเซีย

เวโรน่า, เวโรน่า

จตุรัสเออร์เบ, เวโรน่า

โรมัน อารีน่า, เวโรน่า

โรงแรมฟิเอรา, เวโรน่า

วันที่ 5

เวนิส, เวนิส

เกาะเวนิส , เวนิส

จัตุรัสเซนต์มาร์ค, เวนิส

สะพานถอนหายใจ, เวนิส

 • อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้ และท่านไม่ควรพลาดกับประสบการณ์ล่องเรือกอนโดล่า ชมความงามของเกาะเวนิส (ไม่รวมในค่าทัวร์ กรณีต้องการนั่งกอนโดล่า สามารถติดต่อที่ไกด์)

  โนแวนทา ดิ เพลย เอาทเลด, โนแวนทา

  โนโวเทลเวเนเซียเมสเตรกาสเตลานา, โนแวนทา

วันที่ 6

เมืองมิลาน, มิลาน

มหาวิหารแห่งมิลาน, มิลาน

แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, มิลาน

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ มิลาน, มิลาน

วันที่ 7

ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา, มิลาน

 • 09.30 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีTax Refund ก่อนการเช็คอิน)
 • 13.05 ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 (เวลาประมาณ 10ชั่วโมง 50นาที)

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 05.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินไทย สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ สะสมไมล์ได้50% กรุณาแจ้งเลขสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ก่อนออกตั๋ว

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้ - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้ กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

7.รวมค่าวีซ่าวีซ่าเชงเก้น (สถานฑูตอิตาลี)แล้ว กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้วหักออกจากค่าทัวร์ 2,200 บาท 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้า มันตามรายการทัวร์ 9.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว)/ค่ามัดจำแลนด์ (กรณีใกล้วันเดินทาง)

 •  กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
 • กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์ 
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย.(3)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
มี.ค. - พ.ค.(3)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿88,000
ก.พ. - มิ.ย.(14)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿93,000
ก.พ. - พ.ค.(7)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿97,000
มี.ค. - พ.ค.(6)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿108,000
The Traveller