#332 โมเมนต์ ออฟ ลาเวนเดอร์

ท่องเที่ยวสุดโก้ โอ้โห ลาเวนเดอร์

#332 โมเมนต์ ออฟ ลาเวนเดอร์

 • รหัสทัวร์ 00332
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#332 โมเมนต์ ออฟ ลาเวนเดอร์

ท่องเที่ยวสุดโก้ โอ้โห ลาเวนเดอร์

วันที่ 1

20:00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23:45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

08:30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย  ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า, ฮอกไกโด

หมู่บ้านราเมงอาซาฮีกาว่า, อาซาฮิคาวะ

พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, ฮอกไกโด

โรงแรม โซอุนเคียว คังโค, ฮอกไกโด

วันที่ 3

โทมิตะฟาร์ม, ฟุราโน่

สวนชิคิไซ โนะ โอกะ, ฟุราโน่

บ่อน้ำสีฟ้า, ฮอกไกโด

ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์, ฮอกไกโด

ซันรูท นิว ซับโปโร โฮเทล, ฮอกไกโด

วันที่ 4

เมืองโอตารุ, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร, ฮอกไกโด

ซูซูกิโนะ, ฮอกไกโด

ซันรูท นิว ซับโปโร โฮเทล, ฮอกไกโด

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10:30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

15:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2000000 บาท หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500000บาท เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 6. บริการน้ำดื่มฟรี 1 ขวดต่อท่าน และฟรี wifi บนรถบัส
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
 4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ย. - มี.ค.(17)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ย. - มี.ค.(83)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
พ.ย. - ธ.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,888
พ.ย. - ม.ค.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - มี.ค.(34)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,888
The Traveller