#336 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” 

#336 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

 • รหัสทัวร์ 00336
 • NokScoot (XW)
 • 4 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿13,888

 

#336 ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

ทัวร์ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง มหานครแห่งวัฒนธรรม Snow World 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว กำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” 

วันที่ 1

10.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบินNOKSCOOT (XW) 

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

13.20 เดินทางสู่เทียนสินโดยสายการบินNOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW880

18.50 เดินทางถึงเทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีนนำท่านผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ 

ท่าอากาศยานเทียนสิน, เทียนสิน

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

 

วันที่ 2

จัตุรัสเทียนอันเหมิน, ปักกิ่ง

พระราชวังต้องห้าม, ปักกิ่ง

พระราชวังฤดูร้อน, ปักกิ่ง

กายกรรมปักกิ่ง , ปักกิ่ง

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

 

วันที่ 3

กำแพงเมืองจีน, ปักกิ่ง

สกีรีสอร์ท, ปักกิ่ง

สนามกีฬารังนก, ปักกิ่ง

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอ็กซ์เพรส, ปักกิ่ง

 

วันที่ 4

ตลาดรัสเซีย , ปักกิ่ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนสิน

ท่าอากาศยานเทียนสิน, เทียนสิน

20.10 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW879

00.10 เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ(DMK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(DMK)
 2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 4. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิตทุกกรณีต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 4. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 • มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(1)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿24,888
The Traveller