#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

 • รหัสทัวร์ 00337
 • Emirates (EK)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿19,900

 

#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

13.45 น. นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

17.40 น. การเดินทางใช้เวลา 3 ชั่วโมง ถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 2

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

หมู่บ้านนองปิง, เกาะลันเตา

วัดโปหลิน , เกาะลันเตา

Citygate Outlets, เกาะลันเตา

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 3

วิคตอเรีย พีค , เกาะฮ่องกง

ชายหาดรีพัลส์เบย์, เกาะฮ่องกง

โรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ, เกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

วัดหวังต้าเซียน , เกาะฮ่องกง

ถนนแคนตัน, เกาลูน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

21.00 น. ออกเดินทางกลับโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 / บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์ เบียร์ น้ำอัดลมบนเครื่อง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.15 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 5.  ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)
 1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงพีเรียดปกติ สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเทศกาล วันที่ 5-7, 6-8, 8-10, 10-12, 11-13, 13-15, 15-17 และ 16-18 เมษายน 2562 สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
 3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(29)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,998
พ.ค. - ส.ค.(5)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,999
พ.ค. - ก.ย.(11)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
มิ.ย. - ต.ค.(15)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿16,900
พ.ค. - ต.ค.(13)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿17,999
The Traveller