#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

 • รหัสทัวร์ 00337
 • Emirates (EK)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿19,900

 

#337 ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง

ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งพีคแทรมชมวิววิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน

วันที่ 1

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ EK384  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

18.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 2

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

หมู่บ้านนองปิง, เกาะลันเตา

วัดโปหลิน , เกาะลันเตา

Citygate Outlets, เกาะลันเตา

โรงแรมอีตัน, เกาลูน

วันที่ 3

วิคตอเรีย พีค , เกาะฮ่องกง

ชายหาดรีพัลส์เบย์, เกาะฮ่องกง

โรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ, เกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

วัดหวังต้าเซียน , เกาะฮ่องกง

ถนนแคนตัน, เกาลูน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ (Emirates) เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารเช็ท ใหญ่พร้อมเครื่องดื่มไวน์ เบียร์ น้ำอัดลมบนเครื่อง)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินเอมิเรตส์ จำกัดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัมต่อท่าน ไม่จำกัดจำนวนชิ้น ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
 5.  ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ)
 7. ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลลาร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลลาร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลลาร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก
 8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะ แต่ไม่บังคับทิป)
 1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงพีเรียดปกติ สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงเทศกาล วันที่ 5-7, 6-8, 8-10, 10-12, 11-13, 13-15, 15-17 และ 16-18 เมษายน 2562 สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท
 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 2. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่ามัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์
 3. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller