#338 ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน

ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว

#338 ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน

 • รหัสทัวร์ 00338
 • NokScoot (XW)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿24,888

 

#338 ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน

ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียว

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เค้าท์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7 สายการบิน NOK SCOOT

วันที่ 2

02.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878

ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เถาเซียน, ฮาร์บิน

08.25 น. เดินทางถึงเมืองเสิ่นหยาง นำทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง, ฮาร์บิน

โรงแรมเฮงหยาง, จี๋หลิน

วันที่ 3

เกาะพระอาทิตย์, ฮาร์บิน

เทศกาลงานน้ำแข็ง, ฮาร์บิน

โรงแรมโหย่วหลง, ฮาร์บิน

วันที่ 4

โบสถ์เซ็นโซเฟีย, ฮาร์บิน

อนุสาวรีย์ฝั่งหง, ฮาร์บิน

สวนสตาลิน, ฮาร์บิน

โรงแรมโกวเช็ง ฉางชุน, ฉางชุน

วันที่ 5

พระราชวังจอมปลอม วังปูยี, ฉางชุน

โรงแรมเวียนนาอินเตอร์เนชั่นแนล, ฮาร์บิน

 

วันที่ 6

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง

ท่าอากาศยานนานาชาติเสิ่นหยาง เถาเซียน, ฮาร์บิน

10.05 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน NokScootเที่ยวบินที่ XW877 

14.40 เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เสิ่นหยาง(SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)
 2. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
 4. ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
 4. ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
 6. (6.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
  (6.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / หรือให้มากเท่าที่ท่านประทับใจ

มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง

 • เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller