#338 บัดเจ็ท เจอร์นี่ย์ ปูซาน ซุนชอน ยอซู

3 เมืองใต้ที่ใครไปก็หลงรัก เมืองสุดใต้ทะเลสวยยอซู เมืองโอโซนชุนชอน และเมืองท่าอันดับหนึ่งพูซาน 

#338 บัดเจ็ท เจอร์นี่ย์ ปูซาน ซุนชอน ยอซู

 • รหัสทัวร์ 00338
 • Jeju Air (7C)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿18,900

 

#338 บัดเจ็ท เจอร์นี่ย์ ปูซาน ซุนชอน ยอซู

3 เมืองใต้ที่ใครไปก็หลงรัก เมืองสุดใต้ทะเลสวยยอซู เมืองโอโซนชุนชอน และเมืองท่าอันดับหนึ่งพูซาน 

วันที่ 1

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น4 เค้าท์เตอร์เช็คอินหมายเลข  F สายการบิน Jeju air (7C) หมายเลข 3-4 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมู่อัน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2216

ท่าอากาศยานนานาชาติมู่อัน, เมืองมู่อัน

07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมู่อัน ประเทศเกาหลีใต้

เมืองยอซู, เมืองยอซู

เกาะโอดงโอ, เมืองยอซู

สวนยอซูเอ็กซ์โป, เมืองยอซู

กระเช้าลอยฟ้า, เมืองยอซู

โรงแรมซุนชอน เวเนเซีย ทัวริสต์, ชอลลานัมโด

วันที่ 3

เมืองชุนชอน, ชอลลานัมโด

เมืองถ่ายทำภาพยนตร์ซุนชอน, ชอลลานัมโด

โรงแรมซุนชอน เวเนเซีย ทัวริสต์, ชอลลานัมโด

วันที่ 4

ออยุคโด สกายวอล์ค, ปูซาน

วัดแฮด็องยงกุซา, ปูซาน

ชายหาดแฮอึนแด, ปูซาน

ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101, ปูซาน

ชายหาดควางกัลลิ, ปูซาน

โรงแรมซุนชอน เวเนเซีย ทัวริสต์, ชอลลานัมโด

วันที่ 5

ตลาดปลาจากาชิ , ปูซาน

ถนนนัมโพดอง, ปูซาน

หอคอยปูซาน, ปูซาน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ, ปูซาน

20.25 น. ออกทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน  JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2251 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.45 น. เดินทางถึงสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – มูอัน – พูซาน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )
 2. ที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ
 3. บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด
 4. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 6. ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด
 2. ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
 4. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) *** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***
 1. ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
 2. ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน
 3. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ
 4. ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด
 5. ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

การยกเลิกการจอง

 1.  การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

แพ็กเกจแนะนำ

ธ.ค.(10)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,600
พ.ย. - ธ.ค.(11)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿8,900
ธ.ค. - ม.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,400
ธ.ค. - ม.ค.(29)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
พ.ย. - ธ.ค.(9)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
The Traveller