#122 บิ๊กโปร07 สวิตเซอร์แลนด์

ชมเมืองทาสซ์ แวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต - ชมนาฬิกาทรายที่สวนอังกฤษ -  แวะชมทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ที่สวยที่สุด 

#122 บิ๊กโปร07 สวิตเซอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00339
 • Thai Airways (TG)
 • 8 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿88,000

 

#122 บิ๊กโปร07 สวิตเซอร์แลนด์

ชมเมืองทาสซ์ แวะถ่ายรูปปราสาทชิลยอง - พิชิตยอดเขากรอนาแกร็ต - ชมนาฬิกาทรายที่สวนอังกฤษ -  แวะชมทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ที่สวยที่สุด 

วันที่ 1

22.00 น พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เมืองโคลเทิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองโคลเทิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถโค้ชรอรับแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส

เมืองทาซ, เมืองทาซ

โรงแรมแอสโทเรีย, ลูเซิร์น

 

วันที่ 3

แมททอร์ฮอร์น , เซอร์แมท

บ่าย อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป

โรงแรมแอสโทเรีย, ลูเซิร์น

วันที่ 4

เมืองทาซ, เมืองทาซ

ทะเลสาบเจนีวา, เจนีวา

นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ , เจนีวา

โลซานน์, โลซานน์

โรงแรมเดอลาเพกลอซาน, โลซานน์

วันที่ 5

กรุงเบิร์น, กรุงเบิร์น

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

ทะเลสาบเบลาเซ, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

โรงแรมเครบส์ อินเทอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

วันที่ 6

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

ธารน้ำแข็งอาเล็ทช์, กรินเดอวาลด์

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

โรงแรมเครบส์ อินเทอร์ลาเก้น, เมืองอินเตอร์ลาเก้น

วันที่ 7

ซูริค, ซูริค

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เมืองโคลเทิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สนามบินโคลเทิน ซูริค, ซูริค

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 8

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 11 มกราคม 2562
 2.  ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3.  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 4.  ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 5.  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 7.  ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 8.  ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว  ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2.  ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2€ / ท่าน / วัน
 3.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 4.  ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 5.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1.  ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
 2.  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 3.  สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 4.  ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 5.  กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
 6.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
 • หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller