#341 ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ยาวปายยยยย

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง ศาลเจ้าจิ้งจอก

#341 ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ยาวปายยยยย

 • รหัสทัวร์ 00341
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿19,888

 

#341 ซุปตาร์ เซเลบริตี้ ยาวปายยยยย

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง ศาลเจ้าจิ้งจอก

วันที่ 1

22.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิราคาวาโกะ, ทาคายามะ

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

อาคารทาคายาม่าจินยะ, ทาคายามะ

เมืองนาโกย่า, นาโกย่า

ย่านซาคาเอะ, นาโกย่า

โตโยโคะ อิน นาโกย่า, นาโกย่า

วันที่ 3

เมืองเกียวโตะ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าเฮอัน, เกียวโตะ

วัดคินคาคุจิ, เกียวโตะ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

เอ็กซ์โปซิตี้ , โอซะกะ

โรงแรมยูนิเวอร์แซล รีบอร์น, โอซะกะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญ๊่ปุ่น โดยขอแนะนำสถานที่ต่างๆดังนี้

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

วัดชิเทนโนจิ, โอซะกะ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง, โอซะกะ

ห้างโดทงพลาซ่า, โอซะกะ

อะเมะริคามูระ, โอซะกะ

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอญี่ปุ่น, โอซะกะ

โรงแรมยูนิเวอร์แซล รีบอร์น, โอซะกะ

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ613

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - เม.ย.(15)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,999
มี.ค. - เม.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿24,999
มี.ค. - เม.ย.(30)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
มี.ค. - เม.ย.(15)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿27,999
The Traveller