#342 ซุปตาร์ทุ่งลาเวนเดอร์

ทุ่งลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ 

#342 ซุปตาร์ทุ่งลาเวนเดอร์

 • รหัสทัวร์ 00342
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿18,888

 

#342 ซุปตาร์ทุ่งลาเวนเดอร์

ทุ่งลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ 

วันที่ 1

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนิรตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนิรตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

หอคอยเกียวโต, เกียวโตะ

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ , โตเกียว

โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, โตเกียว

โรงแรม ฟูจิซัง รีสอร์ท โฮเต็ล, โตเกียว

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

สวนยากิซะกิ, ชิซุโอะกะ

สวนโออิชิ, ชิซุโอะกะ

กรุงโตเกียว, โตเกียว

ย่านชินจูกุ, โตเกียว

ย่านโอไดบะ, โตเกียว

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า , โตเกียว

โรงแรมเดอะ เฮดิสตาร์ นาริตะ, ชิบะ

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

ฮาราจูกุ, โตเกียว

โอโมเตะซันโด, โตเกียว

ชิบูยะ, โตเกียว

สวนอุเอโนะ, โตเกียว

ตลาดอะเมโยโกะ, โตเกียว

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรมเดอะ เฮดิสตาร์ นาริตะ, ชิบะ

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนิรตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

09.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง ปรเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ601

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

13.45 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ปรเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมคว่ามประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2.  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3.  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5.  ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6.  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 •  ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก

 •  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 •  กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง 

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller