#344 สโนว์ วอลล์ พิงค์มอส

เทือกเขาเจแปน แอลป์ ชมกำแพงหิมะ 

#344 สโนว์ วอลล์ พิงค์มอส

 • รหัสทัวร์ 00344
 • Japan Airlines (JL)
 • 6 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿45,900

 

#344 สโนว์ วอลล์ พิงค์มอส

เทือกเขาเจแปน แอลป์ ชมกำแพงหิมะ 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 21:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ R (ประตูทางเข้าหมายเลข 8) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ R *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

วันที่ 2

 •  00:25 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์เที่ยวบิน JL 738

ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, นาโกย่า

 • 08:15 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

  เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

  ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, กิฟุ

  โรงแรมดอร์มีอินโทยะมะ, โทะยะมะ

วันที่ 3

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ, โทะยะมะ

เขื่อนคุโรเบะ, โทะยะมะ

โรงแรมอิเคะโนะไทระ, นากาโนะ

วันที่ 4

สวนสตรอเบอร์รี่, โตเกียว

ทุ่งพิ้งค์มอส, ยะมะนะชิ

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมเรียวโกคุ วิว, โตเกียว

วันที่ 5

หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ, คาวาโกเอะ

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว  

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

 • 00:40 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน JL033
 • 05:00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller