#345 เชอร์รี่ บลอสซั่ม

CHERRY BLOSSOM 5D3N TOKYO-TOKYO 

#345 เชอร์รี่ บลอสซั่ม

 • รหัสทัวร์ 00345
 • Thai Lion Air (SL)
 • 5 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿29,900

 

#345 เชอร์รี่ บลอสซั่ม

CHERRY BLOSSOM 5D3N TOKYO-TOKYO 

วันที่ 1

21:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) เคาน์เตอร์ 8  สายการบินไทยไลอ้อน แอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3 พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

01:00 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL300

09:10 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เช็ค สัมภาระเรียบร้อย

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

เทศกาลชมดอกทิวลิป ชิบะ, ชิบะ

หุบเขาโอวาคุดานิ, คะนะงะวะ

โรงแรม โมะโทะสึ วิว โฮเต็ล, ฟูจิ

 

วันที่ 3

หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ, ยะมะนะชิ

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมรูทอินน์ คาวางุจิโกะ, ยะมะนะชิ

โรงแรมรูทอินน์ คาวางุจิโกะ, ฟูจิ

วันที่ 4

สวนอุเอโนะ, โตเกียว

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

โรงแรม เฮดิสตาร์ , นาริตะ

วันที่ 5

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

11.00 เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL301

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

16.15 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4.  ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5.  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
 6.  บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
 4.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 5.  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) ขออนุญาตเก็บค่าทิปพร้อมยอดชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง
 •  สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 • กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller