#346 แกรนด์ สโนว์ วอลล์

ชมปราสาทนิโจ้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทศกาลดอกทิวลิป ชมกำแพงหิมะที่เทือกเขาเจแปนแอลป์

#346 แกรนด์ สโนว์ วอลล์

  • รหัสทัวร์ 00346
  • Thai Airways (TG)
  • 7 วัน 4 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿63,900

 

#346 แกรนด์ สโนว์ วอลล์

ชมปราสาทนิโจ้ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เทศกาลดอกทิวลิป ชมกำแพงหิมะที่เทือกเขาเจแปนแอลป์

วันที่ 1

20:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23:30 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG622

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

07:00 ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

ปราสาทโอซาก้า, โอซะกะ

ปราสาทนิโจ, เกียวโตะ

วัดคิโยมิซึ, เกียวโตะ

โรงแรมไซเพรสการ์เด้น, นาโกย่า

 

วันที่ 3

เมืองทาคายามะ, ทาคายามะ

ซันมาชิซูจิ, ทาคายามะ

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, กิฟุ

เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนโทนามิ, โทะยะมะ

โรงแรมดอร์มีอินโทยะมะ, โทะยะมะ

 

วันที่ 4

เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ, โทะยะมะ

โรงแรม โมะโทะสึ วิว โฮเต็ล, ฟูจิ

 

วันที่ 5

ภูเขาไฟฟูจิ, ชิซุโอะกะ

ทุ่งพิ้งค์มอส, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมชินบาชิอาตาโกยามะโตคิวเร, โตเกียว

 

วันที่ 6

หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ, คาวาโกเอะ

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

โตเกียวสกายทรี, โตเกียว

โอไดบะ, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว ฮะเนดะ, โตเกียว

วันที่ 7

00:20 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

04:50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**

6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)

  1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
  2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
  1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
  3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller