#347 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ

ท่องมหานครที่ไม่เคยหลับไหล หาดไว่ท่านหาดในตำนาน เที่ยวจุใจดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ล่องเรือเมืองจูเจียเจี่ยว เวนิชแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุกหอ TV  ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับที่5ของโลก 

#347 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ

 • รหัสทัวร์ 00347
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿11,888

 

#347 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ

ท่องมหานครที่ไม่เคยหลับไหล หาดไว่ท่านหาดในตำนาน เที่ยวจุใจดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ล่องเรือเมืองจูเจียเจี่ยว เวนิชแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุกหอ TV  ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงเป็นอันดับที่5ของโลก 

วันที่ 1

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาท์เตอร์ 4 สายการบินไทย แอร์เอเซียเอ๊กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

วันที่ 2

00.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 760

ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง, เซี้ยงไฮ้

05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

จูเจียเจี่ยว, เซี้ยงไฮ้

มหานครเซี่ยงไฮ้ , เซี้ยงไฮ้

ซินเทียนตี้, เซี้ยงไฮ้

รามาดา พลาซ่า สนามบินชางไฮพูดง, เซี้ยงไฮ้

วันที่ 3

ร้านนวดเท้า, เซี้ยงไฮ้

หอไข่มุก, เซี้ยงไฮ้

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ , เซี้ยงไฮ้

เดอะบันด์, เซี้ยงไฮ้

ย่านช็อปปิ้งหนานจิง, เซี้ยงไฮ้

ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว , เซี้ยงไฮ้

รามาดา พลาซ่า สนามบินชางไฮพูดง, เซี้ยงไฮ้

วันที่ 4

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้, เซี้ยงไฮ้

รามาดา พลาซ่า สนามบินชางไฮพูดง, เซี้ยงไฮ้

 

วันที่ 5

03.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง, เซี้ยงไฮ้

06.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 761

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

10.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2.  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
 4.  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 7.  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 8.  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1.  ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 2.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**
 3.  ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ท่าน ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชำระค่าทิปเท่าผู้ใหญ่
 4.  ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 6.  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 7.  ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 8.  ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1.  มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ส่วนที่เหลือ
 2.  หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 3.  หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 4. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 5.  หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 6.  ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller