#347 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ดาวชมพู

HOKKAIDO HAKODATE6D4N ซุปตาร์ ดาวชมพู

#347 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ดาวชมพู

 • รหัสทัวร์ 00347
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿31,888

 

#347 ฮอกไกโด ซุปตาร์ ดาวชมพู

HOKKAIDO HAKODATE6D4N ซุปตาร์ ดาวชมพู

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

20.00 น พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบินที่XJ620

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย

ป้อมโงเรียวกาคุ, ฮอกไกโด

โกดังอิฐแดงริมน้ำ , ฮอกไกโด

 ภูเขาฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด

โรงแรม ฮาโกดาเตะ สไมล์, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด

ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ, ฮอกไกโด

สะพานแขวน ฟุตามิ, ฮอกไกโด

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

มิตชุยเอาเล้ตท์ , ฮอกไกโด

โรงแรมสไมล์โฮเทล ซัปโปโร, ฮอกไกโด

วันที่ 4

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

ร้านกาแฟคิตตี้, ฮอกไกโด

บ่อน้ำสีฟ้า, ฮอกไกโด

หมู่บ้านราเมงอาซาฮีกาว่า, ฮอกไกโด

อิออน, ฮอกไกโด

โรงแรมสไมล์ อาซาฮิคาวะ, ฮอกไกโด

วันที่ 5

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า, ฮอกไกโด

มิตชุยเอาเล้ตท์ , ฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปโร, ฮอกไกโด

ร้านค้าปลอดภาษี, ฮอกไกโด

ย่านทะนุกิโคจิ, ฮอกไกโด

โรงแรมสไมล์โฮเทล ซัปโปโร, ฮอกไกโด

วันที่ 6

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10.00 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ XJ621

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

15.50 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4.  ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7.  ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน
 4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ค. - มิ.ย.(18)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
พ.ค. - มิ.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(37)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
พ.ค. - มิ.ย.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller