#348 ฮอกไกโด ซุปตาร์หิมะ น่าหม่ำ

อิสระเล่นสกีที่ลานสกีโคคุไซ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ สัมผัสความน่ารักของหมีภูเขาไฟโชวะ

#348 ฮอกไกโด ซุปตาร์หิมะ น่าหม่ำ

 • รหัสทัวร์ 00348
 • Thai AirAsia X (XJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿25,888

 

#348 ฮอกไกโด ซุปตาร์หิมะ น่าหม่ำ

อิสระเล่นสกีที่ลานสกีโคคุไซ ชมหุบเขานรกจิโกกุดานิ สัมผัสความน่ารักของหมีภูเขาไฟโชวะ

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ 2

02.20 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ XJ620

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

หุบเขานรกจิโกกุดานิ, ฮอกไกโด

ภูเขาไฟโชวะชินซัน , ฮอกไกโด

สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน, ฮอกไกโด

ทะเลสาบโทยะ, ฮอกไกโด

โรงแรมสไมล์โฮเทล ซัปโปโร, ฮอกไกโด

วันที่ 3

ร้านค้าปลอดภาษี, ฮอกไกโด

ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

ร้านกาแฟคิตตี้, ฮอกไกโด

มิตชุยเอาเล้ตท์ , ฮอกไกโด

ทานุกิ โคจิ , ฮอกไกโด

โรงแรมสไมล์โฮเทล ซัปโปโร, ฮอกไกโด

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดังต่อไปนี้

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร, ฮอกไกโด

ซูซูกิโนะ, ฮอกไกโด

สวนสาธารณะโอโดริ, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

นาฬิกาไอน้ำโบราณ, ฮอกไกโด

โรงแรม ควินเทสซ่า ซัปโปโร, ฮอกไกโด

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621 (บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

สนามบินดอนเมือง, กรุงเทพฯ

18.00 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
 3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 2. ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 2.  ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 3. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ต.ค.(8)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿19,900
พ.ค. - มิ.ย.(18)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿20,888
พ.ค. - มิ.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(37)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
พ.ค. - มิ.ย.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller