#351 โอซาก้า โตเกียว สโนว์ สกี

เที่ยวเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นชมวัดดังแห่งนารา สนุกไปกับกิจกรรมท้าลมหนาว ชมแสงสี ตระการตา

#351 โอซาก้า โตเกียว สโนว์ สกี

 • รหัสทัวร์ 00351
 • Thai Airways (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿39,900

 

#351 โอซาก้า โตเกียว สโนว์ สกี

เที่ยวเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นชมวัดดังแห่งนารา สนุกไปกับกิจกรรมท้าลมหนาว ชมแสงสี ตระการตา

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

20.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ, โอซะกะ

06.25 เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

วัดโทไดจิ, นะระ

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ, เกียวโตะ

สวนดอกไม้นาบะนะโนะซาโตะ, มิเอะ

โรงแรมโตเกียวไดอิชินิชิกินาโกย่า, นาโกย่า

 

วันที่ 3

ทะเลสาบฮามานะ, ชิซุโอะกะ

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , ยะมะนะชิ

ทะเลสาบยามานะกะ, ยะมะนะชิ

โรงแรมซันพลาซาฟูจิเลคยามานากะ, ยะมะนะชิ

 

วันที่ 4

โอชิโนะฮักไก, ยะมะนะชิ

พิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเจ็จรูป, โอซะกะ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมชินบาชิอาตาโกยามะโตคิวเร, โตเกียว

 

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

ฮาราจูกุ, โตเกียว

กินซ่า, โตเกียว

ชิบูยะ, โตเกียว

หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรมชินบาชิอาตาโกยามะโตคิวเร, โตเกียว

 

วันที่ 6

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

17.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 5. ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป
 1. กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง
 2.  มัดจำท่านละ 15,000 บาท
 3. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
 1. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
 3. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller