#352 บิ๊กโปร11 นอร์เวย์

เที่ยงกรุงออลโล (นอร์เวย์) สวนวิกเกอแลนด์ ชมวิวยอดเขาฟลอยแอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด และช้องปปิ้งย่านถนนคาร์ล

#352 บิ๊กโปร11 นอร์เวย์

 • รหัสทัวร์ 00352
 • Thai Airways (TG)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿75,000

 

#352 บิ๊กโปร11 นอร์เวย์

เที่ยงกรุงออลโล (นอร์เวย์) สวนวิกเกอแลนด์ ชมวิวยอดเขาฟลอยแอ่น ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด และช้องปปิ้งย่านถนนคาร์ล

วันที่ 1

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

00.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954

ท่าอากาศยานออสโล, เมืองออสโล

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระและการตรวจของศุลกากร

ปราสาท Akurshus , เมืองออสโล

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง, เมืองออสโล

อุทยานฟรอกเนอร์, เมืองออสโล

พระราชวังหลวงแห่งออสโล , เมืองออสโล

ศาลาว่าการเมืองออสโล, เมืองออสโล

ซอก์งเนฟยอร์ด, เมืองฟลัม

โรงแรมเฟรทไฮม์, เมืองฟลัม

วันที่ 3

รถไฟสายฟลัมบานา, เมืองฟลัม

เมืองเบอร์เก้น , เมืองเบอร์เกน

ยอดเขาฟลอเยน, เมืองเบอร์เกน

โรงแรมธอน เบอร์เกน แอร์พอร์ต, เมืองเบอร์เกน

วันที่ 4

เมืองเบอร์เก้น , เมืองเบอร์เกน

อาคารไม้เก่าแก่สุดคลาสสิก 61หลัง, เมืองเบอร์เกน

อิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่านถนนคนเดินและเลือกซื้อของได้ตามอัธยาศัย

เมืองโวส, เมืองโวส

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด, เมืองโวส

เมืองเกโล่, เมืองเกโล่

BARDOLA HOYFJELLSHOTELL, เมืองเกโล่

วันที่ 5

กรุงออสโล, เมืองออสโล

ย่านAker Brygge, เมืองออสโล

ถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท, เมืองออสโล

เรดิสันบลู สแกนดิเนเวีย ออสโล, เมืองออสโล

วันที่ 6

10.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์

ท่าอากาศยานออสโล, เมืองออสโล

14.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่านอร์เวย์ (เชงเก้น)
 6. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว – หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 7. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 8. สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 4. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การจองทัวร์

 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกการจองทัวร์

1.การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 • 1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 • 1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

 • 2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 • 2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • 2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ก.ย.(12)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ต.ค.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ส.ค. - ก.ย.(8)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,889
The Traveller