#352 TOKYO SNOW SKI 5D3N

สักการะขอพร ณ 2 วัดดัง คามาคุระและวัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชมวิวฟูจิแบบพาโนราม่า สนุกไปกับกิจกรรมท้าลมหนาว

#352 TOKYO SNOW SKI 5D3N

 • รหัสทัวร์ 00352
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿33,900

 

#352 TOKYO SNOW SKI 5D3N

สักการะขอพร ณ 2 วัดดัง คามาคุระและวัดอาซากุสะ นั่งกระเช้าชมวิวฟูจิแบบพาโนราม่า สนุกไปกับกิจกรรมท้าลมหนาว

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

19.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

06.20 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

พระใหญ่แห่งคามาคุระ, คามาคุระ

กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ, โตเกียว

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, เฮียวโงะ

โรงแรมซันพลาซาฟูจิเลคยามานากะ, ยะมะนะชิ

วันที่ 3

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท , ยะมะนะชิ

สวนผลไม้, ยะมะนะชิ

ชินจูกุ, โตเกียว

โรงแรมม็อกซี่ โตเกียว คินชิโช บายแมริออท, โตเกียว

 

วันที่ 4

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนี้

ฮาราจูกุ, โตเกียว

ชิบูยะ, โตเกียว

กินซ่า, โตเกียว

หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์, โตเกียว

โรงแรมม็อกซี่ โตเกียว คินชิโช บายแมริออท, โตเกียว

 

วันที่ 5

วัดอาซากุสะ, โตเกียว

ชิซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท, โตเกียว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ, โตเกียว

17.30 ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 5. ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป
 1. กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง o มัดจำท่านละ 15,000 บาท
 2. กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ
 1. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 2. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
 3. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

แพ็กเกจแนะนำ

ก.พ. - มี.ค.(4)
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿18,900
เม.ย.(12)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ก.พ. - มี.ค.(7)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿22,900
ก.พ. - มี.ค.(17)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
เม.ย. - มิ.ย.(29)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,888
The Traveller