#356 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ตะลุยโลก Ant man! ไหว้พระเสริมดวงที่เที่ยวใหม่ Avenue of stars

#356 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

 • รหัสทัวร์ 00356
 • Hong Kong Airlines (HX)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿17,999

 

#356 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ลันเตา

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ตะลุยโลก Ant man! ไหว้พระเสริมดวงที่เที่ยวใหม่ Avenue of stars

วันที่ 1

00.30 น. / 01.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน K สายการบิน HONG KONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

03.35 น. / 04.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX870 / HX762

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

08.05 น. / 08.20 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่, เกาะลันเตา

วัดโปหลิน , เกาะลันเตา

Citygate Outlets, เกาะลันเตา

โชว์แสงสีเสียงริมน้ำ, เกาลูน

โรงแรมแพนด้า, เกาะลันเตา

วันที่ 2

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์, เกาะลันเตา

โรงแรมแพนด้า, เกาะลันเตา

วันที่ 3

วิคตอเรีย พีค , เกาะฮ่องกง

ชายหาดรีพัลส์เบย์, เกาะฮ่องกง

วัดแชกงหมิว, เกาลูน

โรงงานจิวเวอร์รี่ HKJ, เกาะฮ่องกง

ตลาดค้าหยกฮ่องกง, เกาลูน

จิมซาจุ่ย, เกาลูน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง เกาะฮ่องกง ประเทศจีน

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมืองเช็คแลบก๊อก, เช็คแลบก๊อก

21.45 น. / 02.00 น.+1 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES เที่ยวบินที่ HX761 / HX767

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.55 น. / 04.10 น. +1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับพร้อมคณะ ตามรายการที่ระบุ ชั้นEconomy Classรวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง 
 2. โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม เท่านั้น
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามที่รายการระบุ
 4. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม)
 6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 4. ทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ต่อลูกค้า 
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำจำนวน 10,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น 
 2. เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 3. หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาเอกสาร หลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่อผู้จอง โปรแกรมที่เดินทาง , พีเรียดวันที่เดินทาง , พนักงานขาย มาทางแฟกซ์ , อีเมล หรือ ไลน์ ที่ท่านสะดวก
 1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้
 4. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง
 5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง
 6. กรณีในราคาทัวร์พิเศษ(Promotion) หากทำการจองและชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 7. ในกรณีที่ ต้องทำ วีซ่าข้ามด่านจีนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท แบบ Double (ปกติใช้วีซ่ากรุ๊ป)

แพ็กเกจแนะนำ

The Traveller