#036 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

#036 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 • รหัสทัวร์ 00036
 • Emirates (EK)
 • 7 วัน 4 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿43,900

 

#036 ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 20.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2

 • 00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.20 น. เดินทางสู่ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

 • 08.00 น. เดินทางถึงเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส

  เมืองปารีส, เมืองปารีส

  หอไอเฟล, เมืองปารีส

  ประตูชัยฝรั่งเศส, เมืองปารีส

  พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

  ล่องเรือบาโตมุช, เมืองปารีส

  โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 3

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

โรงแรม เมอร์เคียว ปารีส รอยซ์ซี ชาร์ล เดอ กูเอล, เมืองปารีส

วันที่ 4

เมืองบรุจจ์, เมืองบรูจส์

ศาลาว่าการ บรูจส์, เมืองบรูจส์

หอประชุมสงฆ์ เมืองบรูจส์, เมืองบรูจส์

มหาวิหารแห่งพระโลหิต, เมืองบรูจส์

บรัสเซลส์, กรุงบรัซเซลส์

จัตุรัสกรองด์ ปลาซ, กรุงบรัซเซลส์

รูปปั้นแมเนเกนพิส, กรุงบรัซเซลส์

โรงแรมรามาด้าบรัสเซลส์ โวลูเวอ, กรุงบรัซเซลส์

วันที่ 5

อะตอมเมียม, กรุงบรัซเซลส์

โรซาด้า เอ้าเลต, กรุงบรัซเซลส์

เมืองลิเซ่, เมืองลิเซ่

สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ, เมืองลิเซ่

เมืองอัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

โรงแรมโคเรนโดน วิวล่า อัมสเตอร์ดัม, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 6

ล่องเรือหลังคากระจก, อัมสเตอร์ดัม

จัตุรัสดัมสแควร์, อัมสเตอร์ดัม

22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

ท่าอากาศยานอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล, อัมสเตอร์ดัม

วันที่ 7

07.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 4. ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 5. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร)
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
 1. กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
 4. หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - มิ.ย.(3)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿29,888
พ.ค. - ก.ค.(3)
7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿42,900
มิ.ย.(1)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
The Traveller