#360 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ITALY SWITZERLAND FRANCE 

#360 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

 • รหัสทัวร์ 00360
 • Thai Airways (TG)
 • 11 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿110,000

 

#360 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ITALY SWITZERLAND FRANCE 

วันที่ 1

21.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG944

ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน, กรุงโรม

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชี กรุงโรม ประเทศอิตาลี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

กรุงโรม, กรุงโรม

นครวาติกัน, กรุงโรม

โคลอสเซียม, กรุงโรม

น้ำพุเทรวิ, กรุงโรม

บันไดสเปน, กรุงโรม

เฮชเอ็น เซียน่า, เซียนา

วันที่ 3

หอเอนปิซ่า, ปิซ่า

ฟลอเรนซ์, ฟลอเรนซ์

จัตุรัสซินญอเรีย, ฟลอเรนซ์

สตาร์โฮเทล เวสปุชชี่, ฟลอเรนซ์

วันที่ 4

เวนิส เมสเตร, เวนิส

เกาะเวนิส , เวนิส

มหาวิหารซานมาร์โก้, เวนิส

อโปเกีย ซิริโอ เมสเตร้, เวนิส

วันที่ 5

เวนิส เมสเตร, เวนิส

ลูกาโน่, ลูกาโน่

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

โรงแรมเมโทรโพล, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 6

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

เมืองกรินเดอวาลด์, กรินเดอวาลด์

ยอดเขาจุงเฟรา, เมืองกรินเดอวาลด์

โรงแรมเมโทรโพล, อินเทอร์ลาเคน

วันที่ 7

เมืองอินเทอร์ลาเคน, อินเทอร์ลาเคน

สตราสบูร์ก, สตราสบูร์ก

รถไฟความเร็วสูง TGV, เมืองปารีส

โรงแรมคอนคอร์ด มงต์ปาร์นาส, เมืองปารีส

วันที่ 8

พระราชวังแวร์ซาย, เมืองปารีส

เมืองปารีส, เมืองปารีส

โรงแรมคอนคอร์ด มงต์ปาร์นาส, เมืองปารีส

วันที่ 9

หอไอเฟล, เมืองปารีส

มหาวิหารน็อทร์-ดาม, เมืองปารีส

แกลอรี่ลาฟาแยตต์, เมืองปารีส

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, เมืองปารีส

โรงแรมคอนคอร์ด มงต์ปาร์นาส, เมืองปารีส

วันที่ 10

09.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล, เมืองปารีส

13.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2.  ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 3. ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูง เฟรายอค / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค่ำ / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดโรงแรมที่พัก หากช่วงวันเดินทางตรงกับงานเทศกาล, การประชุมใหญ่, เทรดแฟร์ อันมีผลทำให้โรงแรมไม่มีห้องพักว่าง หรือ การปรับราคาสูงขึ้นกว่า Contract Rates โดยจะเลือกโรงแรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน แต่เป็นเมืองใกล้เคียงแทน ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 5.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี (เชงเก้น) **เป็นไปตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ของสถานฑูตกลุ่มเชงเก้น**
 6. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 7. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ย. - ม.ค.(7)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿40,900
ต.ค. - มี.ค.(18)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿49,900
ก.ย. - ม.ค.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿96,000
ก.ย. - ม.ค.(7)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿102,000
ก.ย.(5)
11 วัน 8 คืน
เริ่มต้น ฿107,000
The Traveller