#362 บิวตี้ฟลู เกาหลี

BEAUTIFUL KOREA 

#362 บิวตี้ฟลู เกาหลี

  • รหัสทัวร์ 00362
  • T’Way (TW)
  • 5 วัน 3 คืน
  • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿15,900

 

#362 บิวตี้ฟลู เกาหลี

BEAUTIFUL KOREA 

วันที่ 1

22.00 พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข L T’way (TW) หมายเลข 5-6  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW) เที่ยวบินที่ TW102

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  

สะพาน O2, ฮวาชอง

โรงแรมฮุนไดซูรีสอร์ท, คังวอนโด

วันที่ 3

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, คังวอนโด

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า, โซล

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง โซล, โซล

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

โรงแรมเบนิเกียโซล, โซล

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ, โซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

20.25 น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสายการบิน T’way (TW) เที่ยวบินที่ TW101

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

00.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
  4.  ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ต.ค.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿5,999
ส.ค. - ก.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ส.ค. - ต.ค.(25)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
The Traveller