#363 จอนจู อาซาน โซล

ชวนคุณไปเติมพลังชีวิตด้วย สะพานแขวนคู่รัก หมู่บ้านเจินจูฮันนก 800 หลัง ชมพระราชวังโบณาณและแต่งชุดฮันบก

#363 จอนจู อาซาน โซล

 • รหัสทัวร์ 00363
 • Jeju Air (7C)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿16,900

 

#363 จอนจู อาซาน โซล

ชวนคุณไปเติมพลังชีวิตด้วย สะพานแขวนคู่รัก หมู่บ้านเจินจูฮันนก 800 หลัง ชมพระราชวังโบณาณและแต่งชุดฮันบก

วันที่ 1

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T'WAY / JIN AIR / JEJU AIR บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafeจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคีี้ยว

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน, แทจอน

เมืองชอนจู, ชอนจู

โรงแรม ชิลลา สเตย์ โชนัน, ชุงชองนัมโด

วันที่ 3

ถนนอุโมงค์แปะก๊วย, ชุงชองนัมโด

หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม, ชุงชองนัมโด

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คยองกีโด, คยองกีโด

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง โซล, โซล

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบก เรียนรู้การทำคิมบับ, คยองกีโด

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

อินซาดอง, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

ถนนเลียบกำแพง, โซล

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล 

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T'WAY / JIN AIR / JEJU AIR

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 2. อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ
 3. บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด
 4. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 7. ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
 4. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )
 1. มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)
 2. เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(20)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿10,999
ก.ค. - ต.ค.(31)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ก.ค. - ต.ค.(35)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,900
The Traveller