#363 จอนจู อาซาน โซล

ชวนคุณไปเติมพลังชีวิตด้วย สะพานแขวนคู่รัก หมู่บ้านเจินจูฮันนก 800 หลัง ชมพระราชวังโบณาณและแต่งชุดฮันบก

#363 จอนจู อาซาน โซล

 • รหัสทัวร์ 00363
 • Jeju Air (7C)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿16,900

 

#363 จอนจู อาซาน โซล

ชวนคุณไปเติมพลังชีวิตด้วย สะพานแขวนคู่รัก หมู่บ้านเจินจูฮันนก 800 หลัง ชมพระราชวังโบณาณและแต่งชุดฮันบก

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

22.00 น. เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)

วันที่ 2

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

อุทยานแห่งชาติแดดุนซาน, แทจอน

เมืองชอนจู, ชอนจู

โรงแรม ชิลลา สเตย์ โชนัน, ชุงชองนัมโด

วันที่ 3

ถนนอุโมงค์แปะก๊วย, ชุงชองนัมโด

หมู่บ้านพื้นเมืองโออัม, ชุงชองนัมโด

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์, คยองกีโด

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โซล, โซล

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงามและเครื่องสำอาง โซล, โซล

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลีฮันบก เรียนรู้การทำคิมบับ, คยองกีโด

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู โซล, โซล

ภูเขานัมซาน, โซล

อินซาดอง, โซล

ชินเซเก ดิวตี้ฟรี, โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

ศูนย์โสมเกาหลี โซล, โซล

พระราชวังถ็อกซูกุง, โซล

ถนนเลียบกำแพง, โซล

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

16.30 น. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

20.40 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน jeju air (7C) เที่ยวบินที่ 7C2205

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

01.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 2. อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ
 3. บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด
 4. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 5. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 7. ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด
 3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
 4. ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )
 1. มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)
 2. เที่ยวบินเหมาลำ มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 1. การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริการ 100%
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% (ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

แพ็กเกจแนะนำ

พ.ค. - ก.ค.(11)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿11,900
พ.ค. - ต.ค.(44)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿13,999
มิ.ย.(1)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,900
The Traveller