#364 ไฮโซ หลวงพระบาง

สัมผัสบรรยากาศสไตล์หลวงพระบาง ไหว้พระ ตักบาตร ชมน้ำตกกวางสี

#364 ไฮโซ หลวงพระบาง

 • รหัสทัวร์ 00364
 • Lao Airlines (QV)
 • 3 วัน 2 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿8,499

 

#364 ไฮโซ หลวงพระบาง

สัมผัสบรรยากาศสไตล์หลวงพระบาง ไหว้พระ ตักบาตร ชมน้ำตกกวางสี

วันที่ 1

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เค้าท์เตอร์ W สายการบินลาวแอร์ไลน์

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV634

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง, หลวงพระบาง

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ประเทศลาว นำท่านผ่านด่านศุลกากรและตรวจสัมภาระ

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, หลวงพระบาง

พระธาตุพูสี (พูสี), หลวงพระบาง

โรงแรมเซย์ซัมพันห์, หลวงพระบาง

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนียว, หลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง, หลวงพระบาง

วัดเชียงทอง, หลวงพระบาง

พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, หลวงพระบาง

โรงแรมเซย์ซัมพันห์, หลวงพระบาง

วันที่ 3

06.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง

ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง, หลวงพระบาง

07.20 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 633

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-LPQ-BKK Economy Class) โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ รวมค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว
 2. ห้องพัก Standard Room จำนวน 2 คืนพักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน โรงแรมระดับ 3 ดาวลาวในหลวงพระบาง รวมอาหารเช้าในแต่ละมื้อที่โรงแรม
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรมทัวร์ + ชุดสำหรับตักบาตรข้าวเหนียว 1 ชุด ต่อ 1 ท่าน + อาหารในแต่ละมื้อ ตามโปรแกรมที่ระบุ
 4. สารธารณประชาชนลาว งดค่าวีซ่า แก่ นักเดินทางจากประเทศไทย สามารถใช้พาสปอร์ต เดินทางเข้าประเทศได้เลย แต่พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)
 5. สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 20 กก.(ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)
 6. ประกันภัยการเดินทาง (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่สั่งเพิ่ม โดยผู้เดินทาง ในแต่ละมื้อ
 2. ค่าอาหารค่ำ 1 มื้อ ในวันเดินทางวันที่ 2 ที่ปล่อยให้ท่านอิสระ
 3. ค่าเช่ารถจักยาน หรือ ยานพาหนะอื่นๆ รวมถึงค่าเข้าสถานที่อื่นๆ ที่ไม่ได้มีแจ้งไว้ใน โปรแกรม
 4. ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติบางประเทศ (30-40 USD) เตรียมรูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 ใบ
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 6. อาหาร เครื่องดื่ม ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ เหล้า-เบียร์ มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่า Spa และการนวดต่างๆ
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ 1,200 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)

เงื่อนไขการชำระเงิน

เนื่องจากทัวร์เป็นทัวร์ ราคาพิเศษ จึงขอเก็บเงินเต็มจำนวน โดยปกติจะต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก ***เมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว***

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

การยกเลิกการจองนั้น จะยึดเงินเต็มจำนวน (มัดจำและยอดเต็มของค่าทัวร์ เนื่องจากราคาขายเป็นราคาพิเศษ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด) (การเดินทางที่ต้องซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน เที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งการการันตีค่าห้องพัก การการันตีแพ็กเกตททัวร์ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด)

แพ็กเกจแนะนำ

เม.ย. - ก.ย.(24)
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น ฿9,988
The Traveller