#365 นิวแกรนด์ อีสเทิร์น ยุโรป

ล่องแม่น้ำดานูบ เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ ชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ และพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้

#365 นิวแกรนด์ อีสเทิร์น ยุโรป

 • รหัสทัวร์ 00365
 • Thai Airways (TG)
 • 11 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿88,000

 

#365 นิวแกรนด์ อีสเทิร์น ยุโรป

ล่องแม่น้ำดานูบ เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ ชมหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ และพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้

วันที่ 1

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

01.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

07.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว รถโค้ชรอรับคณะเพื่อออกเดินทาง

กรุงบูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

จตุรัสวีรชน, กรุงบูดาเปสต์

อาคารรัฐสภา เมืองกรุงบูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

โบสถ์ Matthias, กรุงบูดาเปสต์

ล่องเรือแม่น้ำดานูบ, กรุงบูดาเปสต์

เรดิสัน บลู บีเค โฮเท็ล บูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

วันที่ 3

หมู่บ้านเซนเท็นเดอร์, เซนเท็นเดอร์

วิเซกราด, วิเซกราด

เอสตาร์กอม, เอสตาร์กอม

เทือกเขาตาตาร์, คราคูฟ

โรงแรมเมอร์เคียว คราคูฟ, คราคูฟ

วันที่ 4

ค่ายกักกัน, เอาชวิตซ์ เบอร์กเนา

เมืองเก่าคราคูฟ, คราคูฟ

โรงแรมเมอร์เคียว คราคูฟ, คราคูฟ

วันที่ 5

เหมืองเกลือวิลิชก้า, กรุงวอร์ซอ

เขตเมืองเก่า, กรุงวอร์ซอ

โรงแรมเมอร์เคียว คราคูฟ, คราคูฟ

วันที่ 6

เขตเมืองเก่า, กรุงวอร์ซอ

พระราชวังลาเซียนกี้, กรุงวอร์ซอ

ศูนย์วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์วอร์ซอ, กรุงวอร์ซอ

โรงแรมเมอร์เคียว คราคูฟ, คราคูฟ

วันที่ 7

เมืองวรอตสวัฟ, เมืองวรอตสวัฟ

กรุงปราก, กรุงปราก

โครินเธียโฮเต็ลปราก, กรุงปราก

วันที่ 8

กรุงปราก, กรุงปราก

ปราสาทปราก, กรุงปราก

โบสถ์เซนต์ไวตัส, กรุงปราก

โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์, กรุงปราก

สะพานชาร์ลส์, กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์, กรุงปราก

โครินเธียโฮเต็ลปราก, กรุงปราก

วันที่ 9

หุบเขาวาเคา, กรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา

โรงละคร โรงโอเปร่าแห่ง กรุงเวียนนา, กรุงเวียนนา

พระราชวังฮอฟบวร์ก, กรุงเวียนนา

อาคารรัฐสภา ออสเตรีย, กรุงเวียนนา

ถนนคาร์ทเนอร์, กรุงเวียนนา

ออสเตรียเทรนด์ปาร์คโฮเทลเชิงบรุนน์ เวียนนา, กรุงเวียนนา

วันที่ 10

10.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

13.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG937

วันที่ 11

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

05.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 3. ค่าเข้าตามที่ระบุในรายการ
 4. โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในโปแลนด์ 4 คืน**
 7. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 8. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม การจองทัวร์ (How to make your reservation)
 • หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 • การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชำระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • 1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
  • 1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
  • 1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
 • ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนำเที่ยวต่อไปนี้ ให้นำมาหักจากเงิน ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจาก นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
  • 2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
  • 2.2 ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • 2.3 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ธ.ค.(6)
10 วัน 7 คืน
เริ่มต้น ฿81,000
The Traveller