#367 ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่ฉี

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย

#367 ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่ฉี

 • รหัสทัวร์ 00367
 • ()
 • 9 วัน 8 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿45,999

 

#367 ขนมสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง กู่หลู่ฟาน อูหลู่ฉี

นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

14.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-GโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

17.30น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตูโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่3U8146

สายการบินเสฉวน, เฉิงตู

22.00 น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิงเมืองนครเฉิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

โรงแรมเฉิงตู แอร์พอร์ต, เฉิงตู

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

08.20น. เหิรฟ้าสู่ เมืองหลานโจวโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่3U8569

ท่าอากาศยานนานาชาติหลันโจว, หลานโจว

09.45 น. ถึง เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

เขื่อนหลิวเจี๋ยเลีย, หลานโจว

วัดปิงหลินซื่อ, หลานโจว

อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง, หลานโจว

สะพานแห่งแรกแม่น้ำเหลือง หรือ สะพานเหล็กจงซาน, หลานโจว

โรงแรม หลานโจว, หลานโจว

วันที่ 3

เมืองจางเย่, จางเย่

เขาสายรุ้งตันเซี่ย, จางเย่

โรงแรมจงฉี อินเตอร์เนชั่นเนล, จางเย่

วันที่ 4

สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน, จิ่วเฉวียน

ด่านเจียอวี้กวนและกำแพงเมืองจีนแห่งทิศตะวันตก, เจียอวี้กวน

โรงแรม จิวกัง, เจียอวี้กวน

วันที่ 5

เนินทรายหมิงซาซาน, ตุนหวง

ทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยวเย่ว์หยาเฉียว, ตุนหวง

ตลาดกลางคืนซาโจว, ตุนหวง

โรงแรมฟูกั๋ว, ตุนหวง

วันที่ 6

ถ้ำผาม่อเกาคู, ตุนหวง

เมืองถู่หลู่ฟาน, ถู่หลู่ฟาน

You yifeng Hotel, ถู่หลู่ฟาน

วันที่ 7

ภูเขาเปลวไฟหรือหัวเหยียนซาน, ถู่หลู่ฟาน

สวนองุ่นผู่เถาโถว, ถู่หลู่ฟาน

หมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์, ถู่หลู่ฟาน

เมืองโบราณเจียวเหอ, ถู่หลู่ฟาน

คานเอ๋อจิ่ง, ถู่หลู่ฟาน

เจดีย์ซูกงกงถ่าหรือมัสยิดเอ่อหมิ่น, ถู่หลู่ฟาน

ตลาดขายของพิ้นเมืองต้าปาจา, อูหลู่มู่ฉี

โรงแรม แกรนด์ เมอคิว อูหลู่มู่ฉี หัวหลิง, อูหลู่มู่ฉี

วันที่ 8

เทือกเขาเทียนซาน, อูหลู่มู่ฉี

ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ, อูหลู่มู่ฉี

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติ นครอูหลู่มู่ฉี, อูหลู่มู่ฉี

18.15น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตูโดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่3U8526

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

21.40 น. ถึง เมืองเฉิงตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

ซาเลม จีดี โฮเทล, เฉิงตู

วันที่ 9

ถนนโบราณจินหลี่, เฉิงตู

สมควรแก่เวลา นำท่าเดินทางสู่สนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิง นครเฉิงตู, เฉิงตู

14.40น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่3U8145

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

16.35น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิกรุงเทพฯ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมันณวันที่29ม.ค.61เป็นเงิน2,300บาท
 3. ค่าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทำการราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม1,050 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
 4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1ชิ้น ต่อท่านน้ำหนักต้องไม่เกิน7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 420 หยวนต่อคน(เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 160 หยวน / ท่าน / ทริป
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 1. ในการจองครั้งแรกชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม1,050 บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 3. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

แพ็กเกจแนะนำ

มิ.ย. - ต.ค.(25)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿8,888
ก.ค. - ก.ย.(5)
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿25,999
มิ.ย. - ก.ย.(3)
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿30,999
The Traveller