#368 อินไซท์ อีสเทิร์น ยุโรป

ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค เยอรมนี

#368 อินไซท์ อีสเทิร์น ยุโรป

 • รหัสทัวร์ 00368
 • Thai Airways (TG)
 • 10 วัน 7 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿85,000

 

#368 อินไซท์ อีสเทิร์น ยุโรป

ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เชค เยอรมนี

วันที่ 1

22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาร และการเช็คอิน

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

วันที่ 2

01.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG936

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา, กรุงเวียนนา

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ, กรุงเวียนนา

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ, กรุงเวียนนา

พระราชวังเชินบรุนน์, กรุงเวียนนา

สวนสาธารณะชตัทปาร์ค, กรุงเวียนนา

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน, กรุงเวียนนา

ออสเตรียเทรนด์ปาร์คโฮเทลเชิงบรุนน์ เวียนนา, กรุงเวียนนา

วันที่ 3

กรุงบูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

จตุรัสวีรชน, กรุงบูดาเปสต์

ป้อมชาวประมง , กรุงบูดาเปสต์

โบสถ์ Matthias, กรุงบูดาเปสต์

เรดิสัน บลู บีเค โฮเท็ล บูดาเปสต์, กรุงบูดาเปสต์

วันที่ 4

ปราสาทบราติสลาว่า, กรุงบราติสลาว่า

กรุงปราก, กรุงปราก

โครินเธียโฮเต็ลปราก, กรุงปราก

วันที่ 5

เมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่, กรุงปราก

เมืองน้ำแร่คาร์โลวี วารี, คาร์โลวี วารี

โครินเธียโฮเต็ลปราก, กรุงปราก

วันที่ 6

ปราสาทปราก, กรุงปราก

สะพานชาร์ลส์, กรุงปราก

นาฬิกาดาราศาสตร์, กรุงปราก

โครินเธียโฮเต็ลปราก, กรุงปราก

วันที่ 7

เมืองเชสกี้, เชสกี้ ครุมลอฟ

ปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ, เชสกี้ ครุมลอฟ

เทือกเขาซาลส์ซัมเมอร์กูท, ซาลส์ซัมเมอร์กูท

สกาลาเรียดิอีเวนท์รีสอร์ท, ซาลส์ซัมเมอร์กูท

วันที่ 8

ฮัลล์สตัทท์ , ซาลส์บวร์ก

เมืองมิวนิก, มิวนิก

พระราชวังเรสซิเดนซ์ มิวนิค, มิวนิก

โรงแรมแมริออท มิวนิก, มิวนิก

วันที่ 9

เมืองมิวนิก, มิวนิก

พิพิธภัณฑ์ BMW, มิวนิก

พระราชวังนิมเฟนบูร์ก, มิวนิก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน

ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก, มิวนิก

14.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่ 10

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

06.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 2. ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ • 10-14 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ที่นั่ง • 15-30 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ที่นั่ง
 3. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นำเที่ยว)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ดังนี้ ปราสาทกรุงปร๊าก ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 5. ค่าไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง ดังนี้ ปร๊าก บูดาเปสต์ เวียนนา
 6. โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 7. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner) • Bohemian dinner in Cesky Krumlov • Goulash party in Budapest • Heuriger Grinzing dinner in Vienna • Brewery Bavarian dinner in Munich
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 10. ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 11. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
 1. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ
 2. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ
 3. ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นำเที่ยว ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

แพ็กเกจแนะนำ

มี.ค. - มิ.ย.(4)
7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿37,888
มี.ค. - ก.ค.(4)
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น ฿90,000
The Traveller