#037 ฟลาวเวอร์ อิน ฮอกไกโด

ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ ทุ่งพิ้งค์มอส และช้อปปิ้ง ณ  ซูซุกิโน๊ะ

#037 ฟลาวเวอร์ อิน ฮอกไกโด

 • รหัสทัวร์ 00037
 • Thai Airways (TG)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿49,900

 

#037 ฟลาวเวอร์ อิน ฮอกไกโด

ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ ทุ่งพิ้งค์มอส และช้อปปิ้ง ณ  ซูซุกิโน๊ะ

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 • 20:00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***
 • 23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 • ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัยผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า, ฮอกไกโด

  อุทยานแห่งชาติไดเซสึซัง, ฮอกไกโด

  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, ฮอกไกโด

  โรงแรม โซอุนเคียว คังโค, ฮอกไกโด

วันที่ 3

สวนคามิยุเบ็ทสึ, ฮอกไกโด

สวนทาคิโนะอุเอะ, ฮอกไกโด

คลองโอตารุ, ฮอกไกโด

พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี, ฮอกไกโด

เมอเคียว ซัปโปโร, ฮอกไกโด

 

วันที่ 4

โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ, ฮอกไกโด

ศาลเจ้าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, ฮอกไกโด

ซูซูกิโนะ, ฮอกไกโด

เมอเคียว ซัปโปโร, ฮอกไกโด

 

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนิวชิโทเสะ, ฮอกไกโด

 • 10:30 เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG671
 • 15:30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

  สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. 1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
 2. 2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. 3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
 4. 4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **
 1. 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 3. 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 4. 4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
 • สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง

 1. กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
 3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ก.ค. - ต.ค.(14)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ค. - ก.ย.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿14,888
ก.ย. - ต.ค.(2)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿19,888
ต.ค. - พ.ย.(21)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
พ.ย. - ม.ค.(33)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿23,888
The Traveller