#374 เซอร์คัส ไวท์ไนท์ รัสเซีย มอสโคว - เซนปีเตอร์

ชมวิวบนยอดเขาสแปร์โรว์ริล เดินช้อปปิ้งถนนอารบัต พานั่งรถไฟใต้ดินมอสโควที่สวยที่สุดในโลก 

#374 เซอร์คัส ไวท์ไนท์ รัสเซีย มอสโคว - เซนปีเตอร์

 • รหัสทัวร์ 00374
 • aeroflot (SU)
 • 7 วัน 5 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿60,999

 

#374 เซอร์คัส ไวท์ไนท์ รัสเซีย มอสโคว - เซนปีเตอร์

ชมวิวบนยอดเขาสแปร์โรว์ริล เดินช้อปปิ้งถนนอารบัต พานั่งรถไฟใต้ดินมอสโควที่สวยที่สุดในโลก 

วันที่ 1

07.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประะเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เค้าท์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

10.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินแอร์โรวฟรอท เที่ยวบินที่ SU271 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง 30 นาที) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 2 รอบ

ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว, มอสโก

16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดียโดโมเดโดโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

สแปร์โร่ฮิลล์, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 2

พระราชวังเครมลิน, มอสโก

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, มอสโก

โบสถ์อัสสัมชัญ, มอสโก

หอระฆังพระเจ้าอีวาน, ซากอร์ส

มหาวิหารเซนต์ซาเวีย, มอสโก

ถนนอารบัท, มอสโก

รัสเซี่ยนเซอร์คัส, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

วันที่ 3

จัตุรัสแดง, มอสโก

มหาวิหารเซนต์เบซิล, มอสโก

ห้างสรรพสินค้ากุม, มอสโก

โรงแรมอิซไมโลโว เดลต้า, มอสโก

 

วันที่ 4

รถไฟด่วน, มอสโก

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

 

วันที่ 5

พระราชวังฤดูร้อน, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วิหารเซ็นไอแซค, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

นักขี่ม้าสีบรอนซ์, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เรือรบหลวงออโรร่า, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โรงแรมอาซีมุต, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 6

โบสถ์แห่งหยดเลือด, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

สมควรแก่นำท่านเดินทางสู่สนามบินปูลโกโว เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

ท่าอากาศยานปูลโกโว, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

13.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชเรเมติเยโว กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินแอโรวฟรอท เที่ยวบินที่ SU017 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว, มอสโก

19.10 น. เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินแอโรวฟอรท เที่ยวบินที่ SU270

วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. ค่าตั๋วเครื่องระหว่างประเทศชั้นประหยัด ECONOMY CLASS ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป//รวมภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ
 3. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน
 4. แจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น” เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 8. ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 3 เหรีญ USD /ท่าน X 6 วัน =18 USD
 6. ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 2 เหรียญ USD/ท่าน X 6 วัน= 12 USD
 7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 3 เหรีญ USD/ท่าน X 7 วัน = 21 USD รวมทิป 51 USD /ท่าน/ทริป
 1. สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 2. ในกรณีที่ผู้โดยสารอยู่ต่างจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์ ,รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
 3. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ
 5. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 8. ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง
 9. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่า ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ ไมว่ากรณีใดๆทางบริษทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 10. ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 11. เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบิน มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

แพ็กเกจแนะนำ

ม.ค. - เม.ย.(5)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿33,999
มี.ค. - ก.ค.(2)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿37,900
พ.ย. - ธ.ค.(2)
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น ฿42,888
ม.ค. - ก.ค.(20)
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น ฿52,900
The Traveller