#376 อีซี่เกาหลี ซัมเมอร์

หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้เวิล์ด ลอตเต้อควาเรียม สะพานสายรุ้งบันโพ ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง อีวา

#376 อีซี่เกาหลี ซัมเมอร์

 • รหัสทัวร์ 00376
 • Jin Air (LJ)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เลือกช่วงเวลาเดินทาง
ราคารวม ฿13,900

 

#376 อีซี่เกาหลี ซัมเมอร์

หมู่บ้านเทพนิยาย ลอตเต้เวิล์ด ลอตเต้อควาเรียม สะพานสายรุ้งบันโพ ช้อปปิ้งย่าน เมียงดง อีวา

วันที่ 1

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D  สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะวดก

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

วันที่ 2

01.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง) (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

08.25 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย, โซล

สวนสนุกหิมะ วันเม้าส์, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 3

ลอตเต้ อควาเรียม, โซล

ลอตเต้เวิล์ดทาวเวอร์และลอตเตเวิล์ดมอลล์, โซล

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์, โซล

สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 4

คลองชองเกชอน, โซล

โซลทาวเวอร์ , โซล

ตลาดเมียงดง, โซล

โรงแรม โซล กาแลกซี่, โซล

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, โซล

ช้อปปิ้งย่านอีแด, โซล

มหาวิทยาลัยอีฮวา, โซล

ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน, โซล

สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินซอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, โซล

19.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยเที่ยวบินที่ LJ 001 

สนามบินสุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1.  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
 2.  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 3.  โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 4.  บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 5.  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 6.  ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 7.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1.  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 2.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 4.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
 1.  ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน ***ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***
 2.  ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 2.  ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 3.  ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 6.  กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7.  กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 9.  กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

แพ็กเกจแนะนำ

ส.ค. - ต.ค.(6)
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿5,999
ส.ค. - ก.ย.(3)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,888
ก.ย. - ต.ค.(13)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
ส.ค. - ต.ค.(26)
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น ฿12,900
The Traveller